Fleksjob

Du kan have ret til et fleksjob, hvis du af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke kan fastholde eller få tilknytning til arbejdsmarkedet på almindelige vilkår.

Der skal være tale om en varig og væsentlig begrænsning i din arbejdsevne i forhold til ethvert erhverv. Samtidig skal det være udelukket, at behandling, arbejdsfastholdelse eller revalidering kan føre til, at du kan arbejde på almindelige vilkår.

Fleksjob kan oprettes i og udenfor dit fag hos såvel private som offentlige arbejdsgivere. Også selvstændige erhvervsdrivende kan få tilbud om fleksjob. Her gælder dog særlige regler. Det er din kommune, der afgør, om du har ret til et fleksjobtilbud.

Hvad er et fleksjob?

Et fleksjob er en særligt tilrettelagt stilling på en offentlig eller privat arbejdsplads, hvor der tages hensyn til dine begrænsninger i arbejdsevnen. Det kan være, at du har behov for mindre belastende arbejdsopgaver, pauser eller færre arbejdstimer.

Fleksjob kan også oprettes for selvstændige erhvervsdrivende, så man kan fastholdes i sin egen virksomhed.

Ret til fleksjob

For at have ret til et fleksjob, skal din arbejdsevne af helbredsmæssige årsager være både varigt og væsentligt begrænset i forhold til alle erhverv. Det betyder, at du ikke kan udføre et arbejde på normale vilkår.

Hvis fx lægebehandling eller revalidering kan medføre, at du kan klare et almindeligt lønnet arbejde, kan du ikke få fleksjob.

Det er kommunen, der afgør, om du har ret til fleksjob. Du skal søge job på samme måde som andre jobsøgende.

Se mere om ledige jobs på jobnet.dk

Fastholdelsesfleksjob

Et fleksjob hos samme arbejdsgiver, som du har arbejdet for hidtil, kaldes et fastholdelsesfleksjob. Du kan først blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på din hidtidige arbejdsplads, når du har været ansat på arbejdspladsen i mindst 12 måneder under overenskomstens sociale kapitel.

Det betyder, at du i samarbejde med din arbejdsplads skal have forsøgt eksempelvis omplacering, nedsat arbejdstid, ændrede arbejdsfunktioner m.m. for at bevare den nuværende ansættelse.

Kravet om de 12 måneders ansættelse gælder ikke, hvis det er åbenlyst umuligt, fx fordi du har været udsat for en alvorlig arbejdsskade eller pludselig bliver ramt af en alvorlig sygdom.

For seniorer
Har du mindre end 6 år til folkepensionsalderen, gælder der andre regler. Her er der ikke krav om 12 måneders forudgående ansættelse på din arbejdsplads under overenskomstens sociale kapitel.

Derved får du mulighed for en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på din arbejdsplads med det samme, hvis du i øvrigt lever op til betingelserne for fleksjob.

Løn og flekslønstilskud

Du får løn fra din arbejdsgiver for den arbejdsindsats, du reelt yder. Derudover får du et tilskud til lønnen fra kommunen, som kan udgøre op til cirka 98 procent af den højeste dagpengesats. Der reserveres en andel heraf til obligatorisk pension. 

Beregne din løn i fleksjob på STARS hjemmeside

Kommunen følger op på fleksjobbet

Kommunen skal sikre, at du udnytter din arbejdsevne bedst muligt i fleksjobbet, og at dine skånebehov bliver tilgodeset. Kommunen skal følge op på, om der er sket ændringer i dine forhold efter 2½ år i fleksjobbet og vurdere, om du fortsat opfylder betingelserne for fleksjob. 

Herefter skal der følges op, hver gang der er gået 2½ år fra seneste opfølgning. Dette skal ske ved en personlig samtale med dig, og din arbejdsgiver kan inddrages efter behov.

Når der er gået 4½ år, skal der atter følges op med henblik på vurdering af, om du afhængig af alder skal visiteres til et nyt midlertidigt fleksjob eller et permanent.

Sygdom og barsel - dine rettigheder

Du har også ret til fleksløntilskuddet under sygdom, så længe du modtager løn. Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under sygdom, ophører fleksløntilskuddet, og du overgår til ledighedsydelse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne herfor.

Bliver du gravid eller skal adoptere, gælder de samme regler for barselsorlov som ved almindelig ansættelse.

Hvis ansættelsen i fleksjob ophører under barsel, ophører fleksløntilskuddet, og du overgår til barseldagpenge.

Ferie når du har fleksjob

Du optjener ret til ferie med løn efter overenskomstens regler. Har du ikke optjent ferie med løn, kan du søge kommunen om ledighedsydelse under ferie.

Hvis du under ferie modtager løn eller feriegodtgørelse, er du berettiget til fleksløntilskud under ferien, og dette kan udbetales under ferieophold i udlandet.

Ledighedsydelse

Hvis du ikke kan begynde i et fleksjob umiddelbart efter, at du er godkendt til et, har du mulighed for at få ledighedsydelse fra kommunen. Ledighedsydelse mellem fleksjob

Du kan få ledighedsydelse, hvis du bliver ledig, efter du har været ansat i et fleksjob. Du skal fortsat opfylde betingelserne for at få et fleksjob, og du må ikke selv være skyld i, at du er ledig.

Fleksydelse når du trækker dig fra arbejdsmarkedet

Fleksydelse er en efterlønslignende tilbagetrækningsydelse for personer, der er visiteret til fleksjob og kan udbetales fra efterlønsalderen og frem til folkepensionsalderen.

Du skal være opmærksom på, at dine pensionsordninger kan have indflydelse for fleksydelsen, og derfor skal Udbetaling Danmark vejlede dig om dette.

Udmeldelse af Din Sundhedsfaglige A-kasse

Når du er godkendt til et fleksjob, kan du ikke længere få dagpenge eller efterløn fra Din Sundhedsfaglige A-kasse. Der er derfor ikke længere grund til at være medlem.

Når kommunen har godkendt dig til fleksjob, tilmeldes du automatisk fleksydelsesordningen fra den 1. i måneden, efter du er blevet visiteret til et fleksjob. Fleksydelsesordningen er en efterlønslignende ordning for fleksjobbere. 

Når du bliver tilmeldt fleksydelsesordningen, modtager du et visitationsbrev fra Udbetaling Danmark, hvor du skal tage stilling til, om du vil være med i fleksydelsesordningen eller ej.

Hvis du er tilmeldt efterlønsordningen og ønsker at tilmelde dig fleksydelsesordningen, vil du modtage et skema fra Udbetaling Danmark, som vi skal udfylde. Din Sundhedsfaglige A-kasse attesterer eller udfylder skemaet alt efter, hvad der er behov for. 

Det er vigtigt, at du samtidig vedlægger din skriftlige udmeldelse af Din Sundhedsfaglige A-kasse, da du tidligst kan udmeldes fra den dag, hvor vi modtager din udmeldelse. Vi sender skemaet tilbage til dig, og du videresender skemaet til Udbetaling Danmark.

Når du har fået besked fra Udbetaling Danmark om den endelige tilmelding til fleksydelsesordningen, skal du sende en kopi af brevet til os. Herefter vil du blive meldt ud af Din Sundhedsfaglige A-kasse med virkning fra den dato, vi modtager din udmeldelse. 

Hvis du ikke ønsker at være med i fleksydelsesordningen, skal du blot sende din skriftlige udmeldelse med kopi af fleksjobbevillingen til os, når du er blevet godkendt til et fleksjob. Du er først udmeldt fra den dag, vi modtager din udmeldelse. 

Ring til Socialrådgivningen

Handler din henvendelse om en sag med kort svarfrist til kommunen, f.eks. en partshøring, så ring til os på tlf. 3315 1066