Personalepolitik

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en medlemsorganisation.

Din Sundhedsfaglige A-kasse er a-kasse for sundhedsprofessionelle medlemmer: sygeplejersker, bioanalytikere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, jordemødre og radiografer.

Din Sundhedsfaglige A-kasse er også en politisk ledet organisation, og vores hovedbestyrelse fastlægger vision, mission og de overordnede strategiske mål.

Vores strategiske vision skal give medlemmer, medarbejdere og bestyrelse en klar forståelse af, hvilket fokus Din Sundhedsfaglige A-kasses har i de kommende tre år, nemlig at være ’Partner til et arbejdsliv med overskud’.

Vores ønske og mål er, at medlemmerne får et arbejdsliv med overskud. Vores opgave er at hjælpe medlemmerne godt ind, ud og igennem arbejdslivet. Din Sundhedsfaglige A-kasse giver medlemmerne økonomisk tryghed – via dagpenge, efterløn og rådgivning om sygdom og barsel – og via sparring om deres job og karriereforløb.

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en organisation med kort vej fra beslutning til handling. Vi skal levere god og målrettet service til medlemmerne på en effektiv måde, der sikrer økonomisk balance.

Vores medlemmer er mangfoldige. Derfor afspejler medarbejdere og ledere i Din Sundhedsfaglige A-kasse også en mangfoldighed i forhold til uddannelse og kompetencer, køn, alder, etnisk tilhørsforhold, religion og handicap. Vores jobkonsulenter har desuden en sundhedsfaglig uddannelse, som matcher vores medlemmer.

Det kan du forvente som medarbejder i Din Sundhedsfaglige A-kasse

Vi tager godt imod nyansatte – både medarbejdere og ledere. Som nyansat bliver du mødt af kolleger, der er villige til at lære fra sig og gerne vil samarbejde med dig, og du bliver introduceret til opgaverne, medlemmerne og organisationen. Vi har som udgangspunkt ansatte på fuld tid og ønsker at kunne fastholde vores dygtige medarbejdere.

Vi har teams og medarbejdere, der leverer resultater både sammen og individuelt. Du får et meget tæt samarbejde med kollegerne i dit team – og også samarbejde med kolleger, der sidder med helt andre opgaver end dine egne. Det kan give nye perspektiver på dine opgaver og din faglighed.

Du kan forvente at få mulighed for at udvikle dig i jobbet, og du vil få tilbudt relevant faglig opdatering. Vi tilbyder dig kompetenceudvikling, der er knyttet op til vores strategiske mål med fokus på kompetencer, du kan bruge i dit daglige arbejde. Det kan både være i forhold til dine faglige og digitale kompetencer og i forhold til dine organisatoriske og personlige kompetencer. Det skaber værdi både for organisationen og for dig i din opgaveløsning og øger din værdi på arbejdsmarkedet.

Som ansat i Din Sundhedsfaglige A-kasse bliver du mødt af en ledelse, der har tillid til dig og til, at du løser dine opgaver effektivt og med høj kvalitet, og som stiller de rette arbejdsredskaber til rådighed for dig og dine kolleger.

Medarbejderne i Din Sundhedsfaglige A-kasse er forskellige, og ledelsen ønsker at behandle alle medarbejdere individuelt, så der er plads til forskelle i kompetencer og behov. Medarbejdere bliver mødt af klare og tydelige forventninger og feedback. Ledelsen lægger vægt på at inddrage medarbejderne i udviklingen af opgaver og service. Der er plads til dialog og nye idéer.

I den almindelige relation skabelse på arbejdspladsen kan der udover det tillidsfulde og professionelle samarbejde opstå ’sød musik’ mellem kollegaer. I nogle situationer vil der ikke være interessekonflikter i, at kollegaer er blevet et par, mens der i andre situationer hurtigt opstår interessekonflikter. Vi accepterer derfor ikke pardannelse mellem overordnede (chefer og teamledere) og medarbejdere. I konkrete situationer er det op til parret selv at beslutte, hvem der bliver, og hvem der søger nye udfordringer udenfor Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Kultur betyder noget og gør en forskel - både på det personlige og det professionelle plan. Det gælder også DSA-kulturen: Kulturen binder os sammen i et værdi- og arbejdsfællesskab. Og kulturen afgør, om vi er i stand til at ’rykke’, og hvor effektfuldt det kan ske i givne situationer.

Vi værner om vores kultur og forventer, at alle ansatte aktivt understøtter de kulturtræk, vi tror på bringer os fremad mod vores mål. Vi har sammen udviklet fire kulturflag: Vi arbejder for en tillidskultur, en servicekultur, en ansvarlighedskultur og en feedback-kultur. Vores kultur og vores flag skal til enhver tid stå stærkt og være med til at ruste organisationen til fremtidens udfordringer.

Ved udfordringer på de indre linjer er det også forventningen, at alle medarbejdere kontakter og sparrer med nærmeste leder i de situationer, hvor man føler sig usikker – fx i forhold til den måde man mødes på af en kollega, eller hvis man finder, at politikker, aftaler eller adfærd ikke lever op til vores hensigt. I en eventuel konfliktsituation er princippet, at man går så højt op i hierarkiet, som nødvendigt, for at opnå den fornødne uafhængighed.

I Din Sundhedsfaglig A-kasse har vi fokus på trivsel og arbejdsglæde, som vi blandt andet skaber gennem gode resultater og gode relationer. Vi ønsker at være en arbejdsplads med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor vi tager hensyn til hinanden i storrumskontoret. Vi har en uformel omgangstone med plads til sjov.

Det forventer Din Sundhedsfaglige A-kasse af dig

Alle i Din Sundhedsfaglige A-kasse møder medlemmerne og hinanden med en god tone, tillid, respekt og en positiv indstilling. Det er afgørende, at du sætter medlemmerne foran alt andet, når du er på jobbet. Vores dialog med medlemmerne tager afsæt i at se muligheder frem for begrænsninger.

Vi tror på og forventer, at alle ansatte i Din Sundhedsfaglige A-kasse er ambitiøse og ønsker at blive bedre og derved styrke deres individuelle færdigheder.

Vi er som a-kasse underlagt et stort regelsæt, der hele tiden ændrer sig. Medlemmernes arbejdsmarked og deres behov er i konstant forandring. Derfor indebærer et job i DSA, at du skal være nysgerrig på forandringerne og løbende holde dig opdateret for at udvikle og bruge dine kompetencer. Du skal være interesseret i at være en del af udviklingen.

Der vil være konkrete krav til dine færdigheder alt efter hvilken stilling, du har og hvilke opgaver, du løser. Det er et gensidigt ansvar for dig og din leder at sikre, at du har de færdigheder, der skal til.

Opgaverne, organiseringen af opgaverne og de it-understøttende værktøjer bliver løbende justeret og forbedret. It-udviklingen og nye it-systemer er generelt en vigtig del af arbejdet. Du skal derfor også være åben for nye idéer og andre måder at løse opgaverne på – ligesom du skal være med til at sætte dit præg på opgaveløsningen.

Som ansat skal du være god til at samarbejde med mange forskellige kolleger med forskellige kompetencer. Vi har en åben kultur og giver hinanden feedback. Du skal være villig til at arbejde team-baseret og være med til at støtte og præge teamets udvikling.

Samtidig skal du tage ansvar for at løse dine opgaver selvstændigt og med kvalitet i dagligdagen og selv være med til at vurdere og markere, hvornår du har brug for sparring og ekstra viden for at kunne løse dine opgaver effektivt og godt.

Vi arbejder sammen mod fælles mål, der er kendte af alle. Vi prioriterer vores tid, og vi måler og følger op på vore opgaver på en måde, der giver mening for organisationen og vores medlemmer. Herigennem er det tydeligt hvilke mål og forventninger, der er til organisationen, teamet og dig som medarbejder. Du skal være indstillet på at videndele om de gode måder at løse opgaverne på. Målet er at sikre en god udvikling af både Din Sundhedsfaglige A-kasse og af dig.

Mere om os og vores personalepolitik

Vores personalepolitik gælder for alle ansatte i Din Sundhedsfaglige A-kasse – både ledere og medarbejdere. Personalepolitikken danner rammen for en række andre mere detaljerede politikker som fx uddannelsespolitik, stresspolitik, sygefraværspolitik m.fl. Personalepolitikken danner også rammen om de konkrete vejledninger, der er en del af vores interne personalehåndbog.

Læs mere om:
Din Sundhedsfaglige A-kasses mission og vision
Din Sundhedsfaglige A-kasses hovedbestyrelse
Din Sundhedsfaglige A-kasses medlemmer i tal

Ledige stillinger i DSA

Se ledige stillinger