Beregning af dagpengesatser for selvstændige

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af både indtægt fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed.

Beregning af dagpengesats

Som hovedregel beregnes din dagpengesats på grundlag af de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 kalendermåneder forud for din ledigmeldelse.

Følgende typer indtægter fra selvstændig virksomhed indgår i beregningsgrundlaget:

  • Virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, fx overskud fra enkeltmandsvirksomhed, dog med fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle.
  • A-indkomst (løn) udbetalt fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.
  • Din ejerandel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

Det har ikke betydning, om indtægten kommer fra drift af selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Men det skal dog være indtægt fra drift af selvstændig virksomhed. Indtægter fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse kan ikke medregnes.

Indtægt fra drift af selvstændig virksomhed kan kun medregnes, hvis indtægten fremgår af en afsluttet årsopgørelse fra SKAT. Det gælder også A-indkomst (løn), som du fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, uanset at indtægten er blev indberettet til SKATs indkomstregister og fremgår af dine lønsedler.

Indtægten fra virksomheden medregnes med 1/12 pr. måned, som fordeles på hver måned i indkomståret. Dækker virksomhedens regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog omregnes til måneder ved at overskuddet dividere med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori der har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.

Uanset, om du har haft en høj indtægt fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed, vil du ikke kunne få en beregnet dagpengesats, som er højere end den maksimale dagpengesats på 20-359 kr. (2024-tal) som fuldtidsforsikret. Som deltidsforsikret er den maksimale dagpengesats på 13.573 kr. (2024-tal).

Udbetaling af ydelser

Har du drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, har du ret til dagpenge.

​Har du drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i mindst 3 sammenhængende, hele regnskabsår umiddelbart før ledigheden uden at have modtaget støtte til virksomheden, beregnes årsindtægten som gennemsnittet af indtægten i de 2 bedste, hele regnskabsår, der er afsluttet inden for de seneste 5 år.

Har du ikke drevet selvstændig virksomhed i tre år, vil vi beregne din indtægt ud fra oplysninger fra dit tidligere lønarbejde.

Hvis du ikke kan beregnes som lønmodtager, beregnes du som selvstændig i mindre end tre år.
Du har ikke mulighed for at modtage dagpenge fra a-kassen, hvis du i en periode har mindre eller intet at lave i din selvstændige virksomhed. Baggrunden er, at arbejdsløshedsforsikringen ikke må virke som erhvervsstøtte.

Du skal være helt være ophørt med at drive virksomhed og have afviklet hele virksomheden for at kunne modtage dagpenge.

Indkomstkrav 

Du skal opfylde et indkomstkrav for at være berettiget til dagpenge, medmindre du fortsætter i en tidligere indplacering i en dagpengeperiode.

Indkomstkravet indebærer, at du som fuldtidsforsikret inden for de sidste 3 år forud for din ledigmeldelse har haft en indkomst på mindst 263.232 kr. (2024-tal). Både indtægt fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed medregnes ved opgørelsen. Du kan dog højest medregne 21.936 kr. pr. måned ved opgørelsen (2024-tal).

Følgende typer indtægter fra selvstændig virksomhed indgår i beregningsgrundlaget:

Skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed
Andel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse
A-indkomst udbetalt til dig, som ejer af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse
Indtægt fra drift af selvstændig virksomhed kan kun medregnes, hvis indtægten fremgår af en afsluttet årsopgørelse fra SKAT. Det gælder også A-indkomst (løn), som du fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, uanset at indtægten er blevet indberettet til SKATs indkomstregister og fremgår af dine lønsedler.

Indtægten fra virksomheden medregnes med 1/12 pr. måned, som fordeles på hver måned i indkomståret. Dækker virksomhedens regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog omregnes til måneder ved at overskuddet dividere med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori der har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.

Det har ikke betydning, om indtægten kommer fra drift af selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Men det skal dog være indtægt fra drift af selvstændig virksomhed. Indtægter fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse kan ikke medregnes.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Dagpengesatser

Se, hvor mange dagpenge du kan få som fuldtidsforsikret, deltidsforsikret eller dimittend.

Læs mere

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Mit DSA