Sygdom og handicap i familien

Bliver dit barn, ægtefælle eller andre nære pårørende alvorligt syg, eller er dit barn handicappet, findes der forskellige forskellige hjælpemuligheder som fx tabt arbejdsfortjeneste og orlov til pasning af døende pårørende.

Der er forskellige hjælpemuligheder, hvis dit barn, ægtefælle eller andre nære pårørende bliver alvorligt syge. Det gælder også, hvis dit barn er handicappet.

Det er din kommune, der administrerer ordningerne. Det er derfor også din kommune, du skal kontakte for at søge om hjælpen.

Du vil ofte på din kommunes hjemmeside kunne finde oplysninger om hjælpemulighederne.

Hvis det drejer sig om dagpenge i forbindelse med alvorligt sygt barn, er det Udbetaling Danmark, du skal rette henvendelse til.

Socialfaglige konsulenter i Din Sundhedsfaglige A-kasse hjælper dig selvfølgelig også, hvis du har brug for mere konkret vejledning. Du kan ringe til os på telefonnummer 33 15 10 66.

I Forhandlingsfælleskabet aftale om fravær af familiemæssige årsager kan du læse om de situationer, der giver ret til fravær med sædvanlig løn m.m. Har du spørgsmål til aftalens indhold, kan du kontakte din tillidsrepræsentant eller din faglige organisation.

Få mere information om mulighederne herunder:

Dagpenge til forældre med syge børn

Bliver dit barn under 18 år alvorligt syg, så sygdommen medfører helt eller delvist fravær fra dit arbejde eller fra din selvstændige virksomhed eller hindrer din rådighed for arbejdsmarkedet som ledig, kan du søge Udbetaling Danmark om dagpenge efter barsellovens § 26.

Det er en betingelse, at dit barns sygdom af den behandlende læge skønnes at medføre indlæggelse på hospital eller lignende i 12 dage eller mere.
Behandling eller pleje i hjemmet kan i særlige situationer sammenlignes med hospitalsindlæggelse.
Er du enlig forsørger kan du få dagpengene selvom, hospitalsopholdet er mindre end 12 dage.

Dagpengene beregnes svarende til dagpenge ved din egen sygdom/barsel/ledighed.

Du skal søge om dagpenge efter barsellovens § 26 hos Udbetaling Danmark senest otte uger efter første fraværsdag, ellers bortfalder din ret til dagpenge for den periode, der ligger før din ansøgning.

Er du ansat efter en af Forhandlingsfællesskabets overenskomster, har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn. Din arbejdsgiver får så ret til dagpengerefusion.
Du skal aftale tjenestefriheden med din arbejdsgiver, som kan begrænse retten til tjenestefriheden til en måned pr. år pr. barn.
Har du spørgsmål om dine ansættelsesforhold, løn o.l. i forbindelse med perioden med dagpenge, kan du kontakte din TR og/eller din faglige organisation. 

Tabt arbejdsfortjeneste ved pasning af barn

Har du et handicappet barn under 18 år, er der mulighed for at få tabt arbejdsfortjeneste, hvis du ønsker selv at passe dit barn i hjemmet. Du skal opfylde en række betingelser for at få bevilget tabt arbejdsfortjeneste, og det er din kommune, som udbetaler ydelsen efter Barnets lov § 87.

Du kan modtage ydelsen i de tilfælde, hvor dit barn skal passes i hjemmet, og hvor det er mest hensigtsmæssigt, at én af forældrene tager sig af pasningen. Dit barns handicap skal medføre en betydelig og varigt nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes på baggrund af din tidligere bruttoindtægt, dog højst 35.247,00 kr. om måneden (pr. 1. januar 2024).

Mister du dit deltidsarbejde på et tidspunkt, hvor du får tabt arbejdsfortjeneste for de resterende timer, er der mulighed for at få en særlig supplerende ydelse fra kommunen i højst tre måneder jf. Barnets lov § 88.

Betingelserne for ydelsen er bl.a., at du er arbejdsløshedsforsikret og ikke er berettiget til at få dagpenge, fordi du får tabt arbejdsfortjeneste og ikke selv har sagt din stilling op.

Tabt arbejdsfortjeneste og dagpenge fra Din Sundhedsfaglige A-kasse
Du modtager tabt arbejdsfortjeneste som kompensation for arbejdstimer, hvor du i stedet passer sygt eller handicappet barn. Altså en kompensation for, at du i en periode er gået ned i arbejdstid.

For at kunne få dagpenge ved ledighed, skal du med dags varsel kunne stå til rådighed for lønarbejde på almindelige vilkår svarende til 37 timer om ugen. Som deltidsforsikret er kravet 30 timer om ugen. I perioder hvor du modtager kompensation for tabt arbejdsfortjeneste, kan du sædvanligvis ikke opfylde dette rådighedskrav. Derfor har du som udgangspunkt ikke ret til dagpenge eller feriedagpenge, så længe du får udbetalt tabt arbejdsfortjeneste, uanset om du er fuldtidsforsikret eller deltidsforsikret.

Beskæftigelseskravet
Du skal have haft 1 års arbejde inden for en optjeningsperiode på 3 år, for at have ret til dagpenge. Denne optjeningsperiode kan forlænges med den eller de perioder, hvor du har modtaget tabt arbejdsfortjeneste.

Du kan læse mere om tabt arbejdsfortjeneste på Socialministeriets hjemmeside.

Er du ansat efter en af Forhandlingsfællesskabets overenskomster, har du ret til tjenestefrihed uden løn svarende til det antal arbejdstimer, som kommunen har bevilget tabt arbejdsfortjeneste til.

Din arbejdsgiver kan dog begrænse tjenestefriheden til et år pr. barn. Du kan herudover aftale yderligere tjenestefrihed med din arbejdsgiver.

På Socialministeriets hjemmeside kan du også læse om muligheden for at få dækket merudgifterne ved forsørgelsen af dit handicappede eller langvarigt syge barn i hjemmet. 

Pasning af nærtstående

Har du en nærtstående med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende langvarig/kronisk sygdom, herunder uhelbredelig sygdom, kan du blive ansat af den nærtståendes kommune efter servicelovens § 118.

Du skal have tilknytning til arbejdsmarkedet enten som lønmodtager, selvstændig erhvervsdrivende eller dagpengemodtager. Kontanthjælpsmodtagere kan i særlige tilfælde også få bevilget ansættelsen.

Ansættelsen er begrænset til seks måneder med mulighed for forlængelse. Under ansættelsen aflønnes du af kommunen med et fast månedligt beløb, der udgør 24.406,- kr. brutto pr. måned (2022).
Udover lønnen indbetaler kommunen bl.a. pensionsbidrag på i alt 12 %.

Bliver du ansat til at passe din nærtstående, har du ret til orlov fra dit arbejde.

Du kan læse om reglerne på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Plejeorlov til pasning af døende

Hvis du har en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, kan du søge plejevederlag efter servicelovens § 119 i den nærtståendes kommune.

Det er bl.a. en betingelse for plejevederlaget, at terminalfasen er indtrådt, at hospitalsbehandling er udsigtsløs og, at den syge er indforstået med plejeforholdet.

Plejevederlaget udgør 1,5 gange det beløb, du har ret til i sygedagpenge i tilfælde af din egen sygdom med mulighed for forhøjelse i ganske særlige tilfælde. Plejevederlaget må dog aldrig overstige den hidtidige indtægt.

Såvel lønmodtagere, selvstændige erhvervsdrivende, dagpengemodtagere samt personer uden tilknytning til arbejdsmarkedet kan få ret til plejevederlaget.

Bor din pårørende i et EØS-land, og du bor og arbejder i Danmark, kan der være mulighed for at tage plejevederlaget med til udlandet.

Bor din pårørende i Danmark og du i udlandet, kan der være mulighed for plejevederlag, såfremt du kan tage lovligt ophold i Danmark.

Du kan læse om reglerne på Borger.dk
.

Er du ansat efter en af Forhandlingsfællesskabets overenskomster, har du ret til hel eller delvis tjenestefrihed med sædvanlig løn under plejeorloven. Arbejdsgiveren får så udbetalt plejevederlaget. Du bør kontakte din tillidsrepræsentant for flere oplysninger om dit ansættelsesforhold.

Merudgifter til voksne

Har du en varigt nedsat funktionsevne, der har indgribende konsekvenser for din dagligdag, kan du søge din kommune om dækning af nødvendige merudgifter efter servicelovens § 100.

Det er en betingelse, at merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne og ikke kan dækkes af anden lovgivning.

Du kan læse om reglerne på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du en varigt nedsat funktionsevne har du mulighed for at søge støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder efter servicelovens § 112 og 113 i din kommune.

Det er en forudsætning, at hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af din nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette din daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for at du kan arbejde.

Du kan læse mere om reglerne på Børne- og Socialministeriets hjemmeside.

Ring til Socialrådgivningen

Handler din henvendelse om en sag med kort svarfrist til kommunen, f.eks. en partshøring, så ring til os på tlf. 3315 1066