Vedtægter og lovgrundlag

Hvad er en a-kasse?

En af a-kassens mest grundlæggende opgaver er at udbetale dagpenge til ledige og sørge for at medlemmer, der er meldt ledige, også er til rådighed for arbejdsmarkedet. Herudover hjælper a-kasserne ledige medlemmer med at finde nyt job, at få efteruddannelse eller andet, der kan hjælpe den ledige tilbage i arbejde igen.

A-kasserne administrerer også efterlønsordningen, og som noget særligt tilbyder Din Sundhedsfaglige A-kasse medlemmer, at de kan få vejledning fra en socialfaglig konsulent, hvis de har behov for det.

Dagpenge og efterløn udbetales af a-kasserne, men pengene til ydelserne kommer fra statskassen. Ydelserne dækkes fortrinsvist af det statsbidrag, der er en del af kontingentet til Din Sundhedsfaglige A-kasse. Det er derfor også staten, der kontrollerer og overvåger, om a-kasserne varetager det lovpligtige arbejde efter reglerne.

83 pct. af det kontingent som medlemmerne betaler til Din Sundhedsfaglige A-kasse sendes videre til staten, som så igen videresender til kommunerne. Når Din Sundhedsfaglige A-kasse udbetaler dagpenge og efterløn, henter vi pengene i kommunerne.

Lovgrundlag

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fører tilsyn med a-kasserne for at sikre, at a-kasserne administrerer korrekt, og at de forebygger og standser fejludbetalinger. Det er samtidig styrelsens opgave at medvirke til, at a-kasserne har en høj kvalitet i deres administration, og at administrationen fortsat udvikles og effektiviseres.

Styrelsen for Arbejdsmarked og rekruttering – Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring - vejleder borgere og a-kasser om lovgivning og regler på følgende områder:

  • Optagelse og medlemskab (overflytning, deltid/fuldtidsforsikret, medlemsbidrag)
  • Ret til dagpenge (selvforskyldt ledighed, rådighed, supplerende dagpenge, dagpengesats, beskæftigelseskrav, overskydende timer, fradrag i dagpengene)
  • Selvstændiges ret til dagpenge (optagelse, ophør af selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, kombinationsforsikring)
  • Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, skattefri præmie, selvstændig virksomhed og efterløn)
  • Andre ydelser (feriedagpenge, uddannelsesydelse, befordringsgodtgørelse, dagpenge under aktivering, dagpenge som lån)

Vedtægter for Din Sundhedsfaglige A-kasse 

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en statsanerkendt a-kasse. Vores vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægten for alle a-kasse. 

Vedtægter for DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en statsanerkendt a-kasse. Vores vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægten for alle a-kasser. Kun afsnit 7 er individuelt for den enkelte a-kasse.

Vedtægter Februar 2024