Vedtægter og lovgrundlag

Hvad er en a-kasse

En af a-kassens mest grundlæggende opgaver er at udbetale dagpenge til ledige og sørge for at medlemmer, der er meldt ledige, også er til rådighed for arbejdsmarkedet. Herudover hjælper a-kasserne ledige medlemmer med at finde nyt job, at få efteruddannelse eller andet, der kan hjælpe den ledige tilbage i arbejde igen.

A-kasserne administrerer også efterlønsordningen, og som noget særligt tilbyder DSA medlemmer at de kan få vejledning fra en socialfaglig konsulent, hvis de har behov for det.

Dagpenge og efterløn udbetales af a-kasserne, men pengene til ydelserne kommer fra statskassen. Ydelserne dækkes fortrinsvist af det statsbidrag, der er en del af kontingentet til DSA. Det er derfor også staten, der kontrollerer og overvåger, om a-kasserne varetager det lovpligtige arbejde efter reglerne.

83 pct. af det kontingent som medlemmerne betaler til DSA sendes videre til staten, som så igen videresender til kommunerne. Når DSA udbetaler dagpenge og efterløn, henter DSA pengene i kommunerne.

Lovgrundlag

Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering fører tilsyn over for a-kasserne for at sikre, at a-kasserne administrerer korrekt, og at de forebygger og standser fejludbetalinger. Det er samtidig styrelsens opgave at medvirke til, at a-kasserne har en høj kvalitet i deres administration, og at administrationen fortsat udvikles og effektiviseres.

Arbejdsskadestyrelsen – center for klager over a-kassens afgørelse - vejleder borgere og a-kasser om lovgivning og regler på følgende områder:

  • Optagelse og medlemskab (overflytning, deltid/fuldtidsforsikret, medlemsbidrag)
  • Ret til dagpenge (selvforskyldt ledighed, rådighed, supplerende dagpenge, dagpengesats, beskæftigelseskrav, overskydende timer, fradrag i dagpengene)
  • Selvstændiges ret til dagpenge (optagelse, ophør af selvstændig virksomhed, beskæftigelseskrav, kombinationsforsikring)
  • Efterløn (ret til efterløn, efterlønsbevis, skattefri præmie, selvstændig virksomhed og efterløn)
  • Andre ydelser (feriedagpenge, uddannelsesydelse, befordringsgodtgørelse, dagpenge under aktivering, dagpenge som lån)
  • Center for klage om arbejdsløshedsforsikring blev oprettet i november 2010 i forbindelse med en organisationsomlægning i Beskæftigelsesministeriet. Centeret består af Arbejdsdirektoratets 4. og 5. kontor, som blev flyttet til Arbejdsskadestyrelsen og samlet i det nye center.

Vedtægter for Din Sundhedsfaglige A-kasse 

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en statsanerkendt a-kasse. DSAs vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægten for alle a-kasse. Kun afsnit 7 er individuelt for den enkelte a-kasse.

Vedtægter for DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en statsanerkendt a-kasse. DSAs vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægten for alle a-kasse. Kun afsnit 7 er individuelt for den enkelte a-kasse.

Vedtægter 16.11.2020