Hjælp på vej til selvstændige, freelancere ledige og sygemeldte

Regeringens nye økonomiske hjælpepakke giver en udstrakt hånd til selvstændige, freelancere, ledige og sygemeldte.

Nyheder 19. marts 2020

Hjælpepakken er en kærkommen støtte til mange af vores medlemmer, som er ledige eller som oplever en nedgang i omsætningen i deres selvstændige virksomhed. Vi hilser derfor de mange gode tiltag velkommen og håber, at de kommer til at virke efter hensigten.

Kompensation til selvstændige og freelancere

Selvstændige og freelancere, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19, har nu mulighed for at få økonomisk kompensation. Regeringen har netop lanceret en hjælpepakke, der skal holde hånden under de mange danske selvstændige og små erhvervsdrivende.

Helt konkret vil selvstændige og freelancere blive kompenseret for op til 75 pct. af deres omsætningstab - dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Har man en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, kan kompensationen udgøre op til 46.000 kr. pr. måned.

Også for dig, der ikke har et CVR-nummer

Det er ikke nødvendigt at have et CVR-nummer for at få kompensation. Også selvstændige, der har oplevet et fald i B-indkomsten på 30 pct., kan blive kompenseret op til 75 pct. - maks. 23.000 kr. pr. måned.

Muligheden for kompensation løber i perioden 9. marts til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, og at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit.

Kompensation for faste udgifter til selvstændige

Derudover får selvstændige, der har haft en nedgang i omsætningen, også mulighed for at få kompensation for dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing).

Faste udgifter kompenseres er følgende:

  • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
  • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
  • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Forbudsramte kompenseres 100 pct.

Selvstændige, som er ramt af regeringens midlertidige forbud mod at drive forretning for at mindske spredning af COVID-19, vil få kompenseret 100 pct. af de faste udgifter, som er omfattet af ordningen, så længe forbuddet gælder.

Dagpengeperioden sættes i bero

Udbruddet af COVID-19 betyder, at Danmark på mange måder er lukket ned. Det kan gøre det svært for ledige at søge arbejde. Som konsekvens har regeringen indgået en aftale med Folketingets partier om at sætte dagpengeperioden i bero i perioden 1. marts til 31. maj 2020. Konkret betyder det, at de dagpengeuger, der forbruges i perioden, ikke tæller med i det samlede forbrug. Alle ledige vil således kunne modtage dagpenge i op til tre måneder længere end normalt - under betingelse af, at de er medlem af en a-kasse.

Forlængelse af sygedagpenge

Også for sygedagpengemodtagere betyder suspendering af jobcentrenes indsats og prioriteringerne i sundhedsvæsenet, at det kan være vanskeligt at iværksætte opfølgning og få borgeren afklaret lægeligt. Sygedagpengemodtagere vil derfor få forlænget deres dagpengeperiode med tre måneder, hvis de når revurderingstidspunktet i perioden fra 1. marts til 31. maj, og hvis de ikke kan få forlænget udbetalingen af sygedagpenge efter forlængelsesreglerne.

Det vil heller ikke være muligt i perioden indtil 31. maj 2020 at overgå til jobafklaringsforløb på ressourceforløbsydelse. Ordningen gælder for personer, der modtog sygedagpenge 1. marts 2020.

Mulighed for at blive genindmeldt i a-kassen

Har du opbrugt din dagpengeret siden 1. marts og måske endda meldt dig ud af a-kassen, har du nu mulighed for at blive genindmeldt og få ret til dagpenge indtil 31. maj.

Tiltag til komme mange til gode

Regeringen og Folketingets partier melder, at de er klar til at bruge et trecifret milliardbeløb for at afbøde en afmatning i den danske økonomi. Derfor er der naturligvis også indlagt forskellige beskyttelsesinitiativer i alle tiltag og hjælpepakker som denne, der skal sikre, at hjælpen tilfalder de rette. Beskyttelsesinitiativerne består bl.a. i nogle beløbsgrænser, der kan betyde, at selvstændige med mindre aktivitet kan opleve færre muligheder for kompensation. I det store hele oplever vi dog, at den nye hjælpepakke vil komme rigtig mange af vores medlemmer til gode. 

Find flere detaljer om hjælpepakken på Finansministeriets hjemmeside (se især faktaark og den fulde aftaletekst nederst på siden).

Nyhed

Denne nyhed blev publiceret 19. marts 2020

Se alle nyheder