Særlov om arbejdsfordeling

Folketinget har vedtaget en særlov, der giver arbejdsgivere i den private sektor mulighed for at etablere en midlertidig arbejdsfordeling.

Senest opdateret 14. januar 2021

Folketinget har vedtaget en særlov, der giver arbejdsgivere i den private sektor mulighed for at etablere en midlertidig arbejdsfordeling. Særloven gælder fra 14. september 2020.

Midlertidig arbejdsfordeling

De særlige regler om arbejdsfordeling, adskiller sig fra de almindelige regler på følgende punkter:

  • En arbejdsfordeling kan iværksættes uden en kollektiv aftale.
  • Arbejdsgiveren skal spørge hver enkelt medarbejder om han eller hun ønsker at indgå i arbejdsfordelingen. De faglige organisationer skal orienteres og høres – men har ikke en ”vetoret”.
  • Arbejdsfordelingen kan gennemføres, selvom der er medarbejdere, der ikke ønsker at deltage.
  • Medarbejdere, der vælger ikke at indgå i arbejdsfordelingen kan opsiges.
  • Nedsættelsen af arbejdstiden skal være på mindst 20 % og må højest være på 50 % set over en periode på 4 uger. Hvis det aftales mellem en landsdækkende arbejdsgiverorganisation og en landsdækkende lønmodtagerorganisation må nedsættelsen af arbejdstiden dog være på op til 80%.
  • Arbejdsfordelinger kan sættes i værk efter særloven i perioden 14. september 2020 til og med 31. december 2021.
  • Arbejdsfordelingerne kan maksimalt være på 4 måneder – dvs. at de kan løbe ind i 2020.
Særlov om arbejdsløshedsforsikring

Lov om arbejdsløshedsforsikring er samtidig ændret, for at give lønmodtagere omfattet af arbejdsfordeling efter særloven mulighed for dagpenge.

Er du på arbejdsfordelingen efter ordningen, er du omfattet af 'Mindre intensiv indsat' i hele den periode, som arbejdsfordelingen varer. Det betyder, at du ikke har pligt til at deltage i møder og samtaler hos DSA eller hos jobcentret, og at du ikke har pligt til at være aktivt jobsøgende. Du behøver heller ikke at opdatere din jobblog.

Du kan dog henvises til relevant arbejde, som du vil kunne varetage i den periode, hvor du er omfattet af midlertidig arbejdsfordeling.

Som noget helt særligt kan lønmodtagere, omfattet af en arbejdsfordeling efter særloven, få dagpenge uden forudgående medlemskab af a-kassen – og uden at opfylde et indkomst- eller beskæftigelseskrav.

Det er en betingelse, at medlemmet i forbindelse med optagelsen som medlem efterbetaler et beløb svarende til 2 måneders kontingent for hver måned, medlemmet er omfattet af arbejdsfordelingen.

Også lønmodtagere under 18 år og med mindre end 2 år til folkepensionsalderen, der bliver omfattet af en arbejdsfordeling efter særloven, får mulighed for at blive optaget som medlem af en a-kasse.

For medlemmer, der er omfattet af en arbejdsfordeling efter særloven, hæves den maksimale dagpengesats til 23.289 kr. pr. måned (2021 satser). Det er ikke en fast sats – og den skal beregnes efter de sædvanlige regler.

Medlemmer, der i forvejen er indplaceret i en dagpengeperiode, skal ikke have foretaget en ny beregning. For medlemmer, der ikke er indplaceret i forvejen, kan indtægter forud for en medlemsperiode indgå i beregningen. Hvis der slet ikke er et beregningsgrundlag, udbetales dagpengene med 71,5% satsen.

Den særlige sats gælder, så længe et medlem er omfattet af den midlertidige arbejdsfordeling efter særloven.

Dagpenge udbetalt til medlemmer, omfattet af arbejdsfordeling efter særloven, regnes ikke med til forbruget af ydelsesperioden.

Dagpenge udbetalt til medlemmer, omfattet af arbejdsfordeling efter særloven, regnes ikke med til opgørelse af den løbende karens. Det gælder også dagpenge udbetalt under arbejdsfordeling efter de almindelige regler i perioden 14. september 2020 til 31. december 2020.

Medlemmer kan få udbetalt dagpenge under deltagelse i uddannelse i perioden fra 14. september 2020 til 31. december 2020, som er aftalt mellem medlemmet og arbejdsgiveren i forbindelse med en arbejdsfordeling. Det er uden betydning, om der undervises mere end 20 timer om ugen, eller om uddannelsen giver ret til SU.

FAQ om COVID-19

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en FAQ med en række spørgsmål og svar om COVID-19 og dagpenge. De opdaterer løbende listen.

Gå til STAR's hjemmeside