Revalidering

Revalidering er defineret som erhvervsrettede aktiviteter og kan bestå af en eller flere tilbud.

Revalidering kan bestå af en eller flere af følgende tilbud: afklarende aktiviteter som fx virksomhedspraktik, optræning fx i et løntilskudsjob, videreuddannelse eller anden uddannelse eller hjælp til etablering af selvstændig erhvervsvirksomhed.

Du kan have ret til revalidering, hvis din arbejdsevne er begrænset af fysiske, psykiske eller sociale årsager, og du ikke kan have fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er din kommune, der afgør, om du har ret til revalidering.

Hvis du afbryder eller afslutter revalideringsforløbet for at stille dig til rådighed for arbejdsmarkedet, er der nogle betingelser, du skal opfylde for fortsat at få ret til dagpenge. Det drejer sig især om indkomst- og rådighedskravene. 

Indkomst krav

For at have ret til dagpenge skal du opfylde et indkomstkrav. Som fuldtidsforsikret medlem skal du have haft en samlet indkomst på mindst 246.924 kr. inden for de seneste 3 år.

Du kan højst medregne 20.577 kr. pr. måned (2022-tal). Indkomsten skal du have haft, mens du har været medlem af en a-kasse. Timer i fx et løntilskudsjob kan ikke tælles med. 

Så længe du opfylder indkomstkravet, kan der være mulighed for dagpenge, hvis du afbryder revalideringen og er ledig. Det er en forudsætning, at bl.a. rådighedskravet er opfyldt.

Rådighedskrav

For at være berettiget til dagpenge, skal du kunne stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du som fuldtidsforsikret medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse skal kunne og ville tage arbejde i op til 37 timer om ugen.

Det er os, der vurderer, om du er til rådighed, hvis du melder dig ledig efter afsluttet revalidering. Vi vurderer bl.a., om du har tilstrækkelige muligheder for at få arbejde inden for dit fag eller det på det øvrige arbejdsmarked.

Du kan læse mere om dagpenge her

Udmeldelse

Overvejer du at melde dig ud af Din Sundhedsfaglige A-kasse, fordi du vurderer, at du alligevel ikke har ret til dagpenge, skal du være opmærksom på, at udmeldelse kan få følger for din ret til efterløn.

Et alternativ til udmeldelse af Din Sundhedsfaglige A-kasse kan være pause med indbetaling af efterlønsbidraget.  

Vær også opmærksom på, at det kan være en fordel at bevare medlemskabet med henblik på at søge overflytning til en anden a-kasse eller at dimittere i Din Sundhedsfaglige A-kasse efter afslutning af revalideringen, hvis uddannelsen berettiger til det. Du kan kontakte os for at høre mere om det. 

Du bør også kontakte os for en vejledning, hvis du overvejer at melde dig ud.