Ressourceforløb og førtidspension

Hvis din arbejdsevne er varigt nedsat på grund af fysisk eller psykisk sygdom, kan du have ret til førtidspension.

Førtidspension forudsætter, at din arbejdsevne ikke kan forbedres ved behandlings-, revaliderings eller aktiveringsmæssige foranstaltninger. Hvis du fx kan varetage et fleksjob, er du ikke berettiget til førtidspension.

Det er din kommune, der afgør, om der er grundlag for at rejse sag om førtidspension. Får du tilkendt førtidspension, bør du være opmærksom på, om du fortsat har brug for dit medlemskab af Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Får du tilkendt førtidspension, kan du også søge førtidspension i PKA.

Læs mere om job med løntilskud for førtidspensionister på Borger.dk 

Ret til førtidspension

For at få ret til førtidspension skal din arbejdsevne være varigt nedsat i forhold til et hvert erhverv. Din arbejdsevne skal heller ikke kunne forbedres ved revalidering og behandling samt andre foranstaltninger.

Du kan derfor ikke få førtidspension, hvis du kan varetage et fleksjob. Hovedreglen er, at ingen under 40 år vil kunne få tilkendt førtidspension. Du vil i stedet få et tilbud om ressourceforløb. Hvis det er nødvendigt med mere langvarig hjælp, kan den enkelte få tilbud om flere forløb.

Hvis du er over 40 år og ikke tidligere har gennemført et ressourceforløb, skal du også igennem et ressourceforløb, inden du kan få tilkendt førtidspension. Hvis det er åbenlyst, at du ikke kan komme til at arbejde igen, har kommunen fortsat mulighed for at tilkende førtidspension.

Det gælder fx, hvis du er så syg eller har så betydelige funktionsnedsættelser, at det ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen gennem et ressourceforløb.

Processen frem til en afgørelse om førtidspension

Inden din kommune kan træffe afgørelse om, du skal bevilges et ressourceforløb eller en førtidspension, skal et rehabiliteringsteam i kommunen vurdere din sag.

Denne vurdering sker på baggrund af en rehabiliteringsplan, hvor du og din sagsbehandler har udfærdiget første del. Du skal sammen med din sagsbehandler deltage i mødet.

Hvad er formålet med et ressourceforløb?

Formålet med ressourceforløbene er, at du i samarbejde med kommunen lægger en langsigtet plan for, hvordan du får fodfæste på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet.

Det skal ske ved, at der bliver skræddersyet et længerevarende forløb (1-5 år), der går på tværs af beskæftigelses-, uddannelses-, social- og sundhedsområdet.

Du får én gennemgående sagsbehandler i kommunen, der har ansvaret for at koordinere indsatsen.

Ressourceforløbsydelse

I ressourceforløbet modtager du ressourceforløbsydelse, som svarer til kontanthjælpsniveau for forsørgere og for ikke-forsørgere.

Den ydelse, som du modtager under et ressourceforløb, afhænger af hvilken situation, du har været i, inden ressourceforløbet påbegyndes.

Der er altså forskel på satsen for ydelsen.

Hvordan søger jeg førtidspension?

Der er 2 måder hvorpå en førtidspension kan søges.

  1. En førtidspensionssag starter den dag, hvor kommunen afgør, at der er tilstrækkelig med dokumentation for, at din arbejdsevne ikke kan forbedres.
    Det præcise tidspunkt skal fremgå af sagen, og du skal have besked om det.

  2. Du kan også selv søge om førtidspension. Vær opmærksom på, at kommunen så træffer afgørelse ud fra de oplysninger, der allerede er i din sag.

    Det vil sige, at kommunen ikke indhenter nye oplysninger hos fx læge eller sygehus. Det er vigtigt, at du får udførlig vejledning i kommunen om konsekvenserne af selv at søge førtidspension.
Afgørelse om førtidspension

Kommunen skal senest tre måneder efter, at sagen er startet, træffe en afgørelse om din ret til førtidspension. Kan fristen ikke overholdes, skal kommunen orientere dig om årsagen og om, hvornår du får afgørelsen.

Hvor stor er førtidspensionen

Førtidspensionen består af én ydelse, som er skattepligtig.

Er du enlig, svarer beløbet til de maksimale arbejdsløshedsdagpenge. Er du gift, er det 85 procent af dagpengeniveauet. Se aktuel sats.

Niveauet for førtidspensionen er afhængig af dine øvrige indtægter. Har du indtægter af en vis størrelse, reduceres pensionen. Er du gift eller samlevende, indgår både din og din ægtefælles / samlevers indtægt i beregningen.

Du kan kontakte Udbetaling Danmark for at få konkret vejledning med hensyn til beregning af førtidspension  

Medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse, udmeldelse og efterlønsbidrag

Det er som udgangspunkt en god idé at være medlem af Din Sundhedsfaglige A-kasse, indtil kommunen har afgjort, om du kan få førtidspension.

Får du bevilliget pensionen, kan du sende din udmeldelse til DSA med en vedlagt kopi af bevillingsskrivelsen.

Hvis du får dagpenge eller efterløn fra a-kassen og samtidig søger om førtidspension, skal du huske at orientere os, fordi der her gælder særlige regler. Kontakt os for konkret vejledning.

Kommunen skal orientere a-kassen, når en pensionssag begynder, og når den er afgjort. Får du bevilliget førtidspension og er med i efterlønsordningen, kan du få udbetalt dine efterlønsbidrag kontant , og der vil blive modregnet 30 pct. i skat.