Selvstændig på efterløn

Som udgangspunkt skal du stoppe med at drive selvstændig virksomhed for at få efterløn. Men under visse betingelser er det muligt både at drive virksomhed og samtidig få efterløn. Læs her hvordan.

Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal du være ophørt med din virksomhed for at få efterløn.

Dog er der en mulighed for at få efterløn, hvis du kan nedsætte din beskæftigelse med virksomheden til kun at være en bibeskæftigelse. Du kan også opstarte en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, efter du er gået på efterløn.

Ønsker du at fortsætte med selvstændig virksomhed, når du skal på efterløn, eller ønsker du at begynde selvstændig virksomhed, efter du er gået på efterløn, skal du søge om tilladelse hos Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Kontakt os i god tid, hvis du vil søge om tilladelse eller høre mere om reglerne.

962 timers ordningen

Du kan få tilladelse fra Din Sundhedsfaglige A-kasse til at fortsætte med drive selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse. Men din beskæftigelse med virksomheden skal nedsættes, og i efterlønsperioden må du kun være beskæftiget i op til 962 timer om året med virksomheden.

Du skal ansøge skriftligt om tilladelsen. Efterlønnen kan tidligst udbetales, når du fået vores tilladelse.

Det er en betingelse for at få tilladelsen, at du har drevet virksomheden i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn. Det er en betingelse, at du i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn har haft mindre end 30 løntimer.

Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn skal udøves her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Du skal sandsynliggøre, at arbejdet i virksomheden fremover alene er baseret på din egen arbejdskraft. Din arbejdstid skal varigt nedsættes til højst 962 timer pr. kalenderår. Nedsættelsen af arbejdstiden skal ske inden for de seneste 6 måneder før overgangen til efterløn.

Arbejdstiden anses for nedsat, når du har fremlagt dokumentation, der sandsynliggør, at dele af det hidtidige arbejde er bortfaldet mere end midlertidigt.

Virksomheden kan drives sammen med din ægtefælle, hvis I sandsynliggør, at den ene eller begge har nedsat arbejdstiden. I givet fald skal ægtefællen også have deltaget i virksomheden i mindst 3 hele regnskabsår umiddelbart inden din overgang til efterløn. Det er en betingelse, at din ægtefælle i hver måned i de 3 seneste hele regnskabsår umiddelbart inden overgangen til efterløn har haft mindre end 30 løntimer.

400 timers ordningen

Du kan få tilladelse fra Din Sundhedsfaglige A-kasse til at drive selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse i op til 400 timer i hele efterlønsperioden samtidig med efterløn.

Hvis du driver virksomheden forud for overgangen til efterløn, kan du ikke overgå til efterløn, før Din Sundhedsfaglige A-kasses skriftlige tilladelse foreligger.

Hvis du påbegynder drift af selvstændig virksomhed, mens du er på efterløn, kan der ikke udbetales efterløn, før Din Sundhedsfaglige A-kassens skriftlige tilladelse foreligger og tidligst med virkning fra ansøgningstidspunktet.

Drift af selvstændig virksomhed samtidig med efterløn skal udøves her i riget, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Den samlede arbejdstid i virksomheden må i hele efterlønsperioden højst udgøre 400 timer pr. kalenderår.

Det påhviler dig at fremlægge dokumentation, der sandsynliggør, at virksomheden er underlagt en ydre afgrænsning, der sikrer, at det maksimale timetal ikke overskrides.

Virksomhedens indtægt må ikke overstige 89.976 kr. pr. regnskabsår (2024-tal) i hele efterlønsperioden. Det påhviler dig at fremlægge dokumentation, der sandsynliggør, at virksomheden er underlagt en ydre afgrænsning, der sikrer, at den maksimale indtægt ikke overskrides.

Ved indtægt forstås virksomhedens dækningsbidrag 1, det vil sige nettoomsætning fratrukket vareforbrug.

Pjece om efterløn

Pjecer

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66.
Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider