Hvornår er du selvstændig

I a-kassesammenhænge er det dit personlige arbejde i den daglige drift eller i administrationen af virksomheden, der er et af de afgørende elementer i vores vurdering af, om du driver selvstændig virksomhed.

Selv om du ejer eller delvist ejer en aktivitet, der i skattemæssig forstand betragtes som en selvstændig virksomhed, betyder det altså ikke nødvendigvis, at vi anser dig for at være selvstændig erhvervsdrivende.

Vi betragter dig som selvstændig, hvis du opfylder begge disse 2 betingelser:

  1. Din virksomhed har et erhvervsmæssigt formål, hvor du ønsker at få et økonomisk udbytte af aktiviteten. Fx hvis du tilbyder salg af varer eller service-/tjenesteydelser.
  2. Du har eller har haft personligt arbejde i virksomheden.

Og du derudover opfylder mindst én af følgende betingelser:

  • Du har et CVR-nr.
  • Overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig virksomhed.
  • Du modtager løn (A-indkomst) fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.
  • Du arbejder i din ægtefælles virksomhed og har ikke indgået en lønaftale
  • Du modtager B-indkomst (fx honorar eller vederlag), der indgår i en virksomhed, som du ejer eller er medejer af.

Du anses for at have afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af mindst 50% af selskabskapitalen eller mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi. Nærmeste familie er: Dine eller din ægtefælles børn (herunder adoptivbørn og ægtefællens særbørn), børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende.

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal du oplyse det til Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Ansat hos ægtefælle

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, bliver du anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis du ikke har indgået en lønaftale. Dvs., hvis du ikke har en ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, at du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og der ikke bliver indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af din løn og ikke indbetalt ATP-bidrag.

Udtræden af din ægtefælles virksomhed

Du vil anses for at være udtrådt af din ægtefælles virksomhed, hvis vi modtager en underskrevet tro og love erklæring fra dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden. Dog betinget af, at du selvfølgelig ikke længere udfører nogen form for opgaver eller arbejde i virksomheden. Du er først udtrådt af virksomheden den dag, Din Sundhedsfaglige A-kasse modtager erklæringen.

Har du tidligere drevet selvstændig virksomhed

Hvis du tidligere har været selvstændig, men ikke længere er aktiv i virksomheden, skal du være opmærksom på, om din virksomhed fortsat er tilmeldt offentlige registre.
Det kan have stor betydning for din ret til dagpenge, hvis du fx fortsat har et CVR-nummer.

Eksempelvis bliver du omfattet af en tidsbegrænsning på 30 uger med supplerende dagpenge, hvis du som ledig har selvstændig virksomhed, fx hvis du har et åbent CVR-nummer. Efter 30 uger mister du retten til dagpenge, medmindre du har genoptjent retten til en ny 30-ugers-periode. Du kan heller ikke overgå til efterløn, hvis du driver selvstændig virksomhed, medmindre du søger og får tilladelse til det af Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Derfor skal du altid oplyse os om dette, hvis du søger dagpenge, efterløn eller feriedagpenge, så vi kan sikre, du ikke kommer i klemme i reglerne.

Er du i tvivl om, hvorvidt dit arbejde er selvstændig virksomhed eller lønarbejde, så kontakt Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Formueforvaltning

I visse tilfælde kan din erhvervsmæssige aktivitet blive betragtet som formueforvaltning, og dermed ikke have nogen indflydelse på din ret til dagpenge.

Formueforvaltning er passiv investering. En aktivitet betragtes som formueforvaltning, når du er CVR-registreret med aktiviteten, eller hvis overskud eller underskud fra aktiviteten bliver beskattet efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende, men du kun i meget begrænset omfang er personligt beskæftiget i forbindelse med aktiviteten (maks. 5 timer pr. måned).

Det gælder fx, hvis du passivt ejer en virksomhed, og du dermed ikke har eller har haft personligt arbejde i virksomheden.

Eksempelvis hvis du har lejeindtægter fra udlejning af enkeltværelser i din private beboelsesejendom eller udlejning af et fritidshus, der også benyttes privat af dig.
Også bortforpagtning anses for at være formueforvaltning, hvis du ikke har personligt arbejde forbundet med det.

Ligeledes betragtes køb og salg af aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer også som formueforvaltning, så længe du kun handler for dine egne midler.

Du kan ikke bruge indtægter fra formueforvaltning til at optjene dagpengeret eller til at få beregnet en dagpengesats.

Fritidsbeskæftigelse

Har du en aktivitet i din fritid, som kan give dig en indtægt, skal du være opmærksom på reglerne for fritidsbeskæftigelse. En fritidsbeskæftigelse er en aktivitet, der hverken er lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Hvis du fx tilbyder salg af varer eller service-/tjenesteydelser, men du er ikke og har ikke pligt til at være CVR-registeret, og overskud/underskud fra aktiviteten skal ikke beskattes efter skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende, vil din aktivitet som udgangspunkt blive anset for at være en fritidsbeskæftigelse.

Har du et fritidslandbrug, én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, eller ejer du en fredskov, en vindmølle eller et solcelleanlæg, er der særlige regler for, hvornår det betragtes som en fritidsbeskæftigelse.

De timer, hvor du har indtægtsgivende eller ikke-indtægtsgivende aktiviteter med fritidsbeskæftigelse, skal modregnes i dine dagpenge. Men fritidsbeskæftigelse er ikke omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger for supplerende dagpenge.

Du kan ikke bruge indtægt fra fritidsbeskæftigelse til at genoptjene ret til en ny dagpengeperiode eller til at få beregnet en dagpengesats. Hvis du har en fritidsbeskæftigelse, skal du oplyse det til Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 33 15 10 66. Du kan også skrive til os via Indbakken på Mit DSA.

Se åbningstider

Meld dig ind i Danmarks billigste a-kasse

Er du bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut, jordemoder, psykoterapeuter MPF, sygeplejerske eller radiograf? Vær med i Danmarks billigst a-kasse.

Meld dig ind