Bibeskæftigelse

Det er muligt at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og samtidig modtage supplerende dagpenge i 30 uger.

Er du ledig og ønsker at starte en virksomhed, skal du altid oplyse det til Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Du skal også oplyse os om, at du har en virksomhed, som du har haft før du meldte dig ledig, og som du ønsker at fortsætte med at drive under din ledighed. Du skal ligeledes give os besked, hvis du afmelder din virksomhed hos CVR-registeret eller SKAT ændrer den skattemæssige definition af din aktivitet, da det kan have betydning for din ret til dagpenge.

Ud fra dine oplysninger om virksomheden vurderer vi, om du har ret til dagpenge.

Definition af bibeskæftigelse

Når du ledigmelder dig, skal vi undersøge, om du har drevet selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse.

En selvstændig virksomhed er bibeskæftigelse, hvis du som fuldtidsforsikret:

  • i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til SKATs indkomstregister i de seneste 6 kalendermåneder forud for ledigmeldelsen (som deltidsforsikret er det mindst 53 løntimer pr. måned i gennemsnit), og har fået indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret i 5 af de 6 måneder.
  • Starter en selvstændig virksomhed, når du er indplaceret i en dagpengeperiode.

Ved opgørelsen medregnes perioder, hvor du har været under uddannelse, og hvor uddannelsen har givet ret til dagpenge på dimittendvilkår efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Uddannelsen medregnes med 160,33 timer pr. måned.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for bibeskæftigelse, vil din virksomhed blive anset for at være en hovedbeskæftigelse. 

Supplerende dagpenge

Du har mulighed for at få supplerende dagpenge samtidig med, at du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse.

Forudsætningen er, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. at du søger job efter aftale med a-kasse og jobcenter og deltager i de møder, vi indkalder dig til. Ligeledes skal du kunne starte i job på lønmodtagervilkår med dags varsel.

Det betyder bl.a., at aktiviteterne i virksomheden ikke må være til hinder for, at du kan overtage arbejde med dags varsel eller deltage i tilbud og andre aktiviteter. Det vil ikke være muligt at modtage dagpenge, hvis du kontraktmæssigt har forpligtet dig til at udføre arbejde i din selvstændige virksomhed, der gør, at du fx ikke kan overtage arbejde med dags varsel.

Tidsbegrænsning på 30 uger

Retten til supplerende dagpenge samtidig med drift af selvstændig virksomhed er begrænset til 30 uger inden for 104 uger.

Når du inden for de sidste 104 uger har arbejdet på nedsat tid i 30 uger i måneder, hvor der er udbetalt supplerende dagpenge, udløber retten til supplerende dagpenge.

I tidsbegrænsningen indgår uger, hvor du som fuldtidsforsikret medlem har haft arbejde som lønmodtager på mindre end 37 timer. For et deltidsforsikret medlem er det arbejde som lønmodtager på mindre end 30 timer.

I tidsbegrænsningen indgår også uger, hvor du driver selvstændig virksomhed, uanset om du har udført arbejdsopgaver i din virksomhed, fx med administrative opgaver eller kundebetjening, og fået fradrag i dagpengene for beskæftigelsen i den pågældende uge.

Det er dog kun uger i måneder, hvor der udbetales dagpenge, der indgår i tidsbegrænsningen. Alle uger i den måned, hvor du starter en ny virksomhed op, indgår i tidsbegrænsningen.

Når du har modtaget supplerende dagpenge i en samlet periode på 30 uger, vurderer vi, om du har ret til dagpenge i en ny periode på 30 uger.

Hvis du vil undgå at miste retten til dagpenge, når du har modtaget supplerende dagpenge i 30 uger, skal du ophøre med din selvstændige virksomhed.

Modregning i dagpengene

Et fuldtidsforsikret medlem kan få supplerende dagpenge i en måned for 160,33 timer minus timer i måneden med lønarbejde og timer i måneden med drift af selvstændig virksomhed. For et deltidsforsikret medlem er det 130 timer.

Modregning for beskæftigelse med drift af selvstændig virksomhed sker for de faktiske timer, som du bruger på alt arbejde, der vedrører driften af virksomheden, herunder administration og transport. Dvs., at både indtægtsgivende og ikke-indtægtsgivende aktiviteter medfører fradrag. Fradraget sker i den måned, hvor aktiviteten udføres.

Du skal oplyse om de faktiske timer, når du indsender dit dagpengekort hver måned.

Ophør nr. 2 - ikke ret til dagpenge

Vælger du at starter en selvstændig virksomhed, mens du indplaceret i en dagpengeperiode, skal du være opmærksom på, at du kun kan lukke en selvstændig virksomhed én gang inden for samme dagpengeperiode, hvis du vil bevare din ret til dagpenge.

Lukker du en selvstændig virksomhed for 2. gang i dagpengeperioden, mister du retten til dagpenge og kan ikke få dagpenge igen, før du har genoptjent ret til en helt ny dagpengeperiode samt opfylder betingelserne for genoptjening af retten til en ny periode med supplerende dagpenge.

Mit DSA

På Mit DSA kan du rette dine oplysninger og samtykker. Du kan også finder alle relevante blanketter, og så kan du finde oversigter over dine samtaler, udbetalinger og feriedagpenge. Det er også her, du finder al din post.

Log ind på Mit DSA

Supplerende dagpenge

Du kan læse lovgivningen om supplerende dagpenge ved at klikke nedenfor.

Læs mere her