Frivilligt ulønnet arbejde

Du har mulighed for at påtage dig visse typer af frivilligt ulønnet arbejde, mens du er på efterløn.

Som udgangspunkt skal alt arbejde trækkes fra i dine dagpenge og efterløn. Du har dog mulighed for at arbejde frivilligt og ulønnet, uden at det modregnes i din efterløn. Men der er nogle begrænsninger.

Arbejdsfri indtægter der ikke modregnes i efterlønnen kan for eksempel være:

 • Ægtefællepension
 • Godtgørelse for usaglig opsigelse, fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærloven mv.
 • Renter, aktieudbytte o. lign.
 • Underholdsbidrag
 • Arv, gaver og gevinster
 • Invaliditetsydelse

Pension, som udbetales som følge af tabt arbejds-/erhvervsevne - fx invalidepension
Derudover kan du også udføre frivilligt, ulønnet arbejde og andre aktiviteter uden, at det bliver modregnet i efterlønnen. Du skal huske at underrette os, inden du begynder en sådan aktivitet.

De frivillige og ulønnede aktiviteter kan opdeles i fire kategorier.

 1. Aktiviteter uden begrænsninger
 2. Frivilligt ulønnet arbejde i 65 timer om måneden
 3. Primær drift og vedligeholdelse
 4. Primær drift der kan udføres uden fradrag
1. Aktiviteter uden begrænsninger

Aktiviteter udfører du frivilligt og ulønnet for frivillige organisationer, foreninger eller lign. Det er en betingelse, at arbejdet normalt ikke udbydes som almindeligt lønmodtagerarbejde. Aktiviteten skal udføres uden, at du er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter, og aktiviteten skal være udført i Danmark. Der er ingen tidsmæssige begrænsninger.

Eksempler

 • almindeligt forfaldende aktiviteter i sociale caféer, medborgerhuse, væresteder mv. – fx servere, lave kaffe, hjælpe med madlavning, snakke med gæster osv.
 • aktiviteter i beredskabsforbund, hjemmeværn og humanitære organisationer
 • besøgsven, særlig indkøbshjælp
 • deltagelse i kollektive, kulturelle foreninger, fx amatørteater
  ekspedition i genbrugsforretninger under fx Røde Kors
 • træner i mindre sportsforeninger, spejderleder
  indsamling til nødhjælpsorganisationer
 • lettere omsorgsopgaver, fx aflaste pårørende til syge i eget hjem eller hjælpe med kaffe på et plejehjem
 • rådgivning, der ikke kræver særlig uddannelse
2. Frivilligt, ulønnet arbejde uden fradrag

Frivilligt, ulønnet arbejde udfører du for frivillige organisationer, foreninger eller lign. Arbejdet kan godt udbydes som almindeligt lønarbejde. Arbejdet kan udføres uden fradrag i op til 65 timer om måneden i gennemsnit. Det skal udføres uden, at du er underlagt sædvanlige ansættelsesretlige pligter, og skal være udført i Danmark.

Eksempler

 • socialrådgiver på krisecenter
 • rådgivning der forudsætter særlig uddannelse
 • reporterarbejde ved lokale radio-/TV-stationer
 • egentlig pleje af fx ældre, syge, handicappede i eget hjem, som en offentlig myndighed ikke er forpligtet til at udføre
3. Primær drift og vedligeholdelse

Frivilligt, ulønnet arbejde, der vedrører primær drift og vedligeholdelse, medfører som hovedregel fradrag i dagpenge eller efterløn. Primær drift er fx ledelsesfunktioner - ansættelser, afskedigelser, økonomi- og organisationsstyring mv.

Vedligeholdelsesarbejde er funktioner, der er med til at sikre, at de fysiske rammer er i orden, fx vandtilførsel, varme eller elektricitet. Arbejde der som oftest forudsætter autorisation. Vedligeholdelsesarbejde kan også være daglig rengøring, malerarbejde og lignende. Det er dog muligt at udføre arbejde vedrørende primær drift uden fradrag, hvis arbejdet altid har været udført som ulønnet arbejde, og det samme er tilfældet i lignende organisationer.

Det er endvidere blevet muligt at udføre vedligeholdelsesarbejde uden fradrag, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • vedligeholdelsesarbejdet kan sidestilles med almindelig vedligeholdelse og reparation af egen bolig
 • arbejdet udføres kun lejlighedsvist
 • arbejdet har altid været udført af ulønnet arbejdskraft i organisationen mv.
 • arbejdet i lignende organisationer mv. udføres af ulønnet arbejdskraft
 • arbejdet kan udføres uden autorisation


Ved en vurdering af om arbejdet eller aktiviteten kan ske uden fradrag i efterlønnen, har en række forhold betydning, fx

 • er det en frivillig organisation, forening eller lignende
 • er det nødvendigt at have en særlig uddannelse for at varetage arbejdet/aktiviteten
 • vil aktiviteten/arbejdet normalt ikke blive udført, hvis det ikke bliver udført af den frivillige arbejdskraft
4. Primær drift uden fradrag
 • mindre administrative opgave, som fx arkivarbejde, arbejde i omstilling/reception
 • mindre koordineringsopgaver, fx i forbindelse med indsamling, koordinering og formidling af frivilligt arbejde i mindre omfang
 • arbejde som bogholder eller revisor i mindre foreninger mv.

Frivilligt, ulønnet arbejde i form af vedligeholdelse kan kun udføres, hvis det ikke er almindeligt at ansætte lønnet arbejdskraft til denne form for arbejde, og at arbejdet ikke tidligere har været udført af lønnet arbejdskraft.

 • Lejlighedsvis rengøring eller den årlige hovedrengøring af klubhus o.lign.
 • Maling af klubhus o.lign.
 • Opkridtning af fodboldbaner
 • Vinterklargøring af søspejdernes både o.lign.
 • Vvs-arbejde og elektrikerarbejde, som ikke kræver autorisation

Undgå modregning i din efterløn

Ny lovgivning afskaffer modregningen i efterlønnen i 2023 og 2024 for arbejde udført i sundhedsvæsenet.

Loven træder i kraft 1. juli 2023 og gælder med tilbagevirkende kraft.

Læs mere her