Din Sundhedsfaglige A-kasses persondatapolitik

Som Din Sundhedsfaglige A-kasse har vi jf. artikel 13 og 14 i EU-forordning om beskyttelse af personoplysninger (GDPR) pligt til at oplyse dig om, hvordan vi behandler personlige oplysninger og dine rettigheder i den sammenhæng.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dig.

Vores kontaktoplysninger er følgende:

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

Sankt Annæ Plads 30

1013 København K

Danmark

CVR-nr.: 12 92 74 87

Telefon: 33 15 10 66

Dsa.dk/mitdsa

2. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af dit medlemskab i DSA, herunder optagelse, kontingentopkrævning, indbetaling af efterlønsbidrag, udmeldelse, overflytning til anden a-kasse i Danmark eller i andre EU-/EØS-lande
 • Udbetaling, kontrol og regulering af ydelser i henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., herunder arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, efterløn, skattefri præmieportioner
 • Rådgivning om jobsøgning og karrieresamarbejde
 • Udsendelse af information om dine rettigheder og muligheder indenfor a-kasse-området og i DSA
 • Stressvejledning og socialrådgivning, hvis du gør brug disse frivillige tilbud, hvilket i nogle tilfælde kræver dit samtykke til en sagsbehandling.
 • Lønsikring hvis du har valgt dette og givet os samtykke til at udveksle oplysninger med forsikringsselskabet.
3. Kategorier af personoplysninger

Som en del af vores sagsbehandling kan der, afhængig af sagens karakter, indgå følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Identifikation (fx navn og cpr.nr.)
 • Kontaktoplysninger (fx adresse, telefonnummer, e-mail)
 • Familiemæssige forhold (fx om at du har forsørgerpligt eller får støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem)
 • Finansielle oplysninger (fx løn- og pensionsoplysninger, bankoplysninger, sociale ydelser, skatteforhold, fx din trækprocent)
 • Ydelsesoplysninger (fx dagpenge, efterløn, feriedagpenge, arbejdsmarkedsydelse, skattefri præmieportioner, VEU-godtgørelse)
 • Personlige forhold (fx statsborgerskab og arbejdstilladelse),
 • Andre ID-oplysninger (fx pasnummer til dokumentation af opholdstilladelse),
 • Ansættelsesforhold (fx dit ansættelsesbevis, afskedigelsesbreve, din stillingsbetegnelse, afholdelse af ferie)
 • Uddannelse, erhvervserfaring og CV
 • IP-adresser (fx i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside www.dsa.dk)
 • Hvor det er særligt påkrævet af hensyn til vores sagsbehandling, kan vi også behandle:

Følsomme personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger (fx om graviditet og barsel eller om sygemeldinger, lægeerklæringer og diagnoser i forbindelse med rådighedsvurderinger)
 • Fagforeningstilhørsforhold (fx i forbindelse med vores vurdering af årsagen til din ledigmeldelse ved afskedigelse eller i socialrådgivningssager, hvor din fagforening også bistår dig i processen)

Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser:

 • Strafbare forhold (fx i sager om svig eller bedrageri i forhold til Din Sundhedsfaglige A-kasse)
4. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til forskellige modtagere afhængig af din konkrete situation:

 • Vores databehandlere (leverandører)
 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jobcentre, ATP, Erhvervsstyrelsen, Politiet
 • Andre a-kasser
 • Samarbejdspartnere
5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, herunder internationale organisationer.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager personoplysninger fra forskellige afsendere afhængig af din konkrete situation:

 • Dig selv
 • Offentlige myndigheder
 • Andre a-kasser
 • Arbejdsgivere, kommuner og din læge
 • Samarbejdspartnere, f.eks. dit pensionsselskab
7. Automatiske afgørelser

Vi anvender i nogle tilfælde automatiske afgørelser i sagsbehandlingen. Eksempelvis i forbindelse med behandling af

 • erklæringer ved ledigmeldelse, hvor afgørelsen om din dagpengeret baseres på oplysninger fra dig om fx et arbejdsophør og tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret,
 • sletning af medlemskab på grund af kontingentrestance, hvor afgørelsen baseres på oplysninger om din manglende indbetaling af kontingent til os,
 • udbetaling af feriedagpenge, hvor afgørelsen baseres på oplysninger fra dig om ønskede ferieperioder og oplysninger hos os om optjente dagpenge med ret til feriedagpenge,
 • månedlige kontroller af udbetalinger af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, hvor afgørelsen baseres på dine oplysninger på dagpenge- eller efterlønskort om fx lønarbejde, sygdom eller ferie i en måned, hvor du søger om ydelser fra os, og oplysninger fra SKATs Indkomstregister, hvor arbejdsgivere har indberettet dine løntimer og lønindtægt i den pågældende måned.

Afgørelserne har hjemmel i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og tilhørende bekendtgørelser, og du har mulighed for at klage over afgørelserne til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til behandling af personoplysninger om dig. Det drejer sig om behandlinger,

 • hvor vi behandler oplysninger om dig, hvis du har henvendt dig til os med spørgsmål om socialrådgivning og stressvejledning,
 • hvor vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med karrierevejledningssamarbejdet mellem dig, os og din faglige organisation, og
 • hvor vi behandler oplysninger om dig som led i

kommunikations- eller brandingtiltag, som du har givet samtykke til at medvirke i

Du kan trække dit samtykke tilbage på Mit DSA under Samtykker (login påkrævet)

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra tidspunktet for vores modtagelse af din anmodning om tilbagetrækningen.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se ovenfor i afsnit 1.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

          Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

11. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger hos os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Dertil kommer særlige tilfælde, hvor vi kan behandle personoplysninger om dig, men hvor retsgrundlaget følger af:

 • Dit frivillige samtykke, hvis du gør brug af socialrådgivning og/eller stressvejledning hos os (Behandlingsbestemmelse/hjemmelgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a, i EU-persondataforordningen)
 • Dit frivillige samtykke, hvis du ønsker at gøre brug af vores tilbud om karrieresamtaler udbudt i samarbejde med de tilknyttede faglige organisationer (Behandlingsbestemmelse/hjemmelgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a, i EU-persondataforordningen)
 • Dit frivillige samtykke, hvis du ønsker at gøre brug af vores samarbejde med Bauta Forsikring om lønsikringsordning (Behandlingsbestemmelse/hjemmelgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a, i EU-persondataforordningen)
 • Kontrakt eller samtykkeerklæring fra dig, hvis vi har indgået aftale med dig om at bruge billeder og filmklip i informationsmaterialer, fx på vores hjemmeside eller i pjecer (Behandlingsbestemmelse/hjemmelgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra b, i EU-persondataforordningen)
12. Opbevaring af dine personoplysninger

Tidsrummet, hvori vi opbevarer personoplysninger om dig, er afhængig af, hvilken kategorier af personoplysninger, der er tale om, og til hvilket formål oplysningen skal bruges og opbevares. Når vi fastlægger, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, sker det i overensstemmelse med de regler om dokumentations- og opbevaringspligt, som fremgår af bl.a. følgende love og bekendtgørelser:

Fuld version
 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA) er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har om dig.

Vores kontaktoplysninger er følgende:

Din Sundhedsfaglige A-kasse (DSA)

Sankt Annæ Plads 30

1013 København K

Danmark

CVR-nr.: 12 92 74 87

Telefon: 33 15 10 66

Dsa.dk/mitdsa

 1. Formålene med behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Behandling af dit medlemskab i DSA, herunder optagelse, kontingentopkrævning, indbetaling af efterlønsbidrag, udmeldelse, overflytning til anden a-kasse i Danmark eller i andre EU-/EØS-lande
 • Udbetaling, kontrol og regulering af ydelser i henhold til Lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., herunder arbejdsløshedsdagpenge, feriedagpenge, efterløn, skattefri præmieportioner
 • Rådgivning om jobsøgning og karrieresamarbejde
 • Udsendelse af information om dine rettigheder og muligheder indenfor a-kasse-området og i DSA
 • Stressvejledning og socialrådgivning, hvis du gør brug disse frivillige tilbud, hvilket i nogle tilfælde kræver dit samtykke til en sagsbehandling.
 • Lønsikring hvis du har valgt dette og givet os samtykke til at udveksle oplysninger med forsikringsselskabet.
 1. Kategorier af personoplysninger

Som en del af vores sagsbehandling kan der, afhængig af sagens karakter, indgå følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger:

 • Identifikation (fx navn og cpr.nr.)
 • Kontaktoplysninger (fx adresse, telefonnummer, e-mail)
 • Familiemæssige forhold (fx om at du har forsørgerpligt eller får støtte efter lov om social service til pasning af handicappet eller alvorligt sygt barn eller til pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem)
 • Finansielle oplysninger (fx løn- og pensionsoplysninger, bankoplysninger, sociale ydelser, skatteforhold, fx din trækprocent)
 • Ydelsesoplysninger (fx dagpenge, efterløn, feriedagpenge, arbejdsmarkedsydelse, skattefri præmieportioner, VEU-godtgørelse)
 • Personlige forhold (fx statsborgerskab og arbejdstilladelse),
 • Andre ID-oplysninger (fx pasnummer til dokumentation af opholdstilladelse),
 • Ansættelsesforhold (fx dit ansættelsesbevis, afskedigelsesbreve, din stillingsbetegnelse, afholdelse af ferie)
 • Uddannelse, erhvervserfaring og CV
 • IP-adresser (fx i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside www.dsa.dk)
 • Hvor det er særligt påkrævet af hensyn til vores sagsbehandling, kan vi også behandle:

Følsomme personoplysninger:

 • Helbredsoplysninger (fx om graviditet og barsel eller om sygemeldinger, lægeerklæringer og diagnoser i forbindelse med rådighedsvurderinger)
 • Fagforeningstilhørsforhold (fx i forbindelse med vores vurdering af årsagen til din ledigmeldelse ved afskedigelse eller i socialrådgivningssager, hvor din fagforening også bistår dig i processen)

Oplysninger om straffedomme og lovovertrædelser:

 • Strafbare forhold (fx i sager om svig eller bedrageri i forhold til Din Sundhedsfaglige A-kasse)
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til forskellige modtagere afhængig af din konkrete situation:

 • Vores databehandlere (leverandører)
 • Offentlige myndigheder, herunder SKAT, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, jobcentre, ATP, Erhvervsstyrelsen, Politiet
 • Andre a-kasser
 • Samarbejdspartnere.
 1. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Vi overfører ikke personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS, herunder internationale organisationer.

 1. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Vi modtager personoplysninger fra forskellige afsendere afhængig af din konkrete situation:

 • Dig selv
 • Offentlige myndigheder
 • Andre a-kasser
 • Arbejdsgivere, kommuner og din læge
 • Samarbejdspartnere, f.eks. dit pensionsselskab.
 1. Automatiske afgørelser

Vi anvender i nogle tilfælde automatiske afgørelser i sagsbehandlingen. Eksempelvis i forbindelse med behandling af

 • erklæringer ved ledigmeldelse, hvor afgørelsen om din dagpengeret baseres på oplysninger fra dig om fx et arbejdsophør og tilmelding som arbejdssøgende hos jobcenteret,
 • sletning af medlemskab på grund af kontingentrestance, hvor afgørelsen baseres på oplysninger om din manglende indbetaling af kontingent til os,
 • udbetaling af feriedagpenge, hvor afgørelsen baseres på oplysninger fra dig om ønskede ferieperioder og oplysninger hos os om optjente dagpenge med ret til feriedagpenge,
 • månedlige kontroller af udbetalinger af arbejdsløshedsdagpenge og efterløn, hvor afgørelsen baseres på dine oplysninger på dagpenge- eller efterlønskort om fx lønarbejde, sygdom eller ferie i en måned, hvor du søger om ydelser fra os, og oplysninger fra SKATs Indkomstregister, hvor arbejdsgivere har indberettet dine løntimer og lønindtægt i den pågældende måned.

Afgørelserne har hjemmel i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og tilhørende bekendtgørelser, og du har mulighed for at klage over afgørelserne til Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring (CKA) i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage til behandling af personoplysninger om dig. Det drejer sig om behandlinger,

 • hvor vi behandler oplysninger om dig, hvis du har henvendt dig til os med spørgsmål om socialrådgivning og stressvejledning,
 • hvor vi behandler oplysninger om dig i forbindelse med karrierevejledningssamarbejdet mellem dig, os og din faglige organisation, og
 • hvor vi behandler oplysninger om dig som led i

kommunikations- eller brandingtiltag, som du har givet samtykke til at medvirke i

Du kan trække dit samtykke tilbage på Mit DSA under Samtykker (login påkrævet)

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra tidspunktet for vores modtagelse af din anmodning om tilbagetrækningen.

 1. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Se ovenfor i afsnit 1.

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 • Ret til berigtigelse (rettelse)

          Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 1. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger hos os

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Dertil kommer særlige tilfælde, hvor vi kan behandle personoplysninger om dig, men hvor retsgrundlaget følger af:

 • Dit frivillige samtykke, hvis du gør brug af socialrådgivning og/eller stressvejledning hos os (Behandlingsbestemmelse/hjemmelgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a, i EU-persondataforordningen)
 • Dit frivillige samtykke, hvis du ønsker at gøre brug af vores tilbud om karrieresamtaler udbudt i samarbejde med de tilknyttede faglige organisationer (Behandlingsbestemmelse/hjemmelgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a, i EU-persondataforordningen)
 • Dit frivillige samtykke, hvis du ønsker at gøre brug af vores samarbejde med Bauta Forsikring om lønsikringsordning (Behandlingsbestemmelse/hjemmelgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra a, i EU-persondataforordningen)
 • Kontrakt eller samtykkeerklæring fra dig, hvis vi har indgået aftale med dig om at bruge billeder og filmklip i informationsmaterialer, fx på vores hjemmeside eller i pjecer (Behandlingsbestemmelse/hjemmelgrundlag: Art. 6, stk. 1, litra b, i EU-persondataforordningen)
 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Tidsrummet, hvori vi opbevarer personoplysninger om dig, er afhængig af, hvilken kategorier af personoplysninger, der er tale om, og til hvilket formål oplysningen skal bruges og opbevares. Når vi fastlægger, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret, sker det i overensstemmelse med de regler om dokumentations- og opbevaringspligt, som fremgår af bl.a. følgende love og bekendtgørelser: