Sygdom og PKA pension

Hvis du bliver syg og mister dit arbejde, bliver der ikke indbetalt flere penge til din pensionsordning.

I den situation kan du søge pension (fx PKA) om at betale dit pensionsbidrag, så betalingen fortsætter. Dermed bevarer du alle dine rettigheder i dit pensionsselskab (fx PKA). Bidragsbetalingen begynder tidligst, når du ikke længere får løn og har været syg i mere end tre måneder.

Som hovedregel kan bidragsbetalingen gives i en samlet periode på to år.

Supplerende bidragsbetaling
Nedsætter du din arbejdstid på grund af sygdom, kan du søge dit pensionsselskab (fx PKA) om supplerende bidragsbetaling. Herved fortsætter pensionsopsparingen uændret. Den supplerende bidragsbetaling gives for et år ad gangen og kan i løbet af medlemskabet samlet gives i maksimalt tre år.

Bistandsfondsydelse
Du kan søge om økonomisk hjælp fra bistandsfonden, hvis pensionskassen betaler pensionsbidraget. Hjælpen kan bevilges, hvis dit indtægtstab i forbindelse med sygdomsperioden giver økonomiske problemer.

Hvor meget, der kan ydes fra bistandsfonden, beror på et skøn over din økonomiske situation samt øvrige hjælpemuligheder.

Sum ved kritisk sygdom
Bliver du alvorligt og livstruende syg, inden du fylder 65 år, kan du få udbetalt en sum, der svarer til 25 pct. af din sum ved død. Er diagnosen stillet før 1. januar 2005, er summen mindre. Se listen over sygdomme på www.pka.dk. Siden 1. juli 2006 er det muligt at få udbetalt sum ved kritisk sygdom to gange, hvis du får stillet to uafhængige diagnoser.

Sum ved kritisk sygdom kan ikke udbetales til hvilende medlemmer af PKA. Du kan få flere oplysninger om hjælpemulighederne i PKA på tlf. nr. 3945 4545 eller på www.pka.dk, hvor du også kan få ansøgningsskemaer med mere.