Forretningsorden

Forretningsordenen i Din Sundhedsfaglige A-kasse er vedtaget af hovedbestyrelsen (HB).

 1. HB-møder indkaldes normalt med en uges varsel med udsendelse af dagsorden og materiale til mødet. Såvel HB-medlemmer som alle suppleanter modtager materialer og indkaldelsen. Suppleanter er indbudt til deltagelse uanset omfanget af indkomne afbud, og begge grupper opfordres til at prioritere deltagelse i alle møder.
 2. I tilfælde af, at forslag bringes til afstemning, og et eller flere ordinære HB-medlemmer er fraværende, har suppleanten stemmeret for den fraværende valggruppe, som han/hun repræsenterer.
 3. HB-møder er åbne for medlemmer af DSAs delegeretforsamling, som kan overvære møderne. Møderne annonceres på www.dsa.dk.
 4. HB er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt enten ved personligt fremmøde af ordinære medlemmer eller ved suppleanter, der er indtrådt i ordinære medlemmers sted. Suppleanter, der deltager i mødet uden at være indkaldt som suppleant for et ordinært medlem, medregnes ikke.
 5. Formandskabet udarbejder mødets dagsorden, og forslag fra HB-medlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest tre uger før mødet.
 6. Ved fuld enighed blandt de tilstedeværende og repræsenterede HB-medlemmer kan HB på selve mødet beslutte at behandle punkter, der ikke er sat på dagsordenen.
 7. Direktøren er sekretær for mødet, og administrationen udarbejder referat.
 8. Referatet udformes generelt som beslutningsreferat og sendes normalt ud til HB’s godkendelse 5 arbejdsdage efter mødets afholdelse. For visse dagsordenspunkter medtages dog den fulde ordlyd af sagsfremstilling i referatet af hensyn til dets informationsværdi for de delegerede.
 9. Ethvert medlem af HB kan på begæring få ført særstandpunkter til referat.
 10. Referatet er godkendt, såfremt der ikke er indgivet rettelser til referatet på den ottende arbejdsdag fra udsendelsen kl. 12. Det godkendte referat udsendes til HB og HB-suppleanter samt til de delegerede og disses suppleanter.
 11. Beslutninger i HB sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Ved personvalg med mere end en kandidat til en post, kan skriftlig afstemning anvendes.
 12. HB-møder afholdes normalt i DSAs lokaler med fysisk fremmøde.
 13. HB-møder kan også afvikles digitalt eller telefonisk.


Godkendt og besluttet på HB-møde 07.12.2020

Vedtægter for DSA

Din Sundhedsfaglige A-kasse er en statsanerkendt a-kasse. DSAs vedtægter er i overensstemmelse med standardvedtægten for alle a-kasse. Kun afsnit 7 er individuelt for den enkelte a-kasse.

Vedtægter 16.11.2020