Sygedagpenge

Der gælder særlige regler, hvis du skal have sygedagpenge eller er i arbejde og modtager løn under din sygdom.

Sygedagpenge

For at få ret til sygedagpenge skal du som hovedregel bo i og være skattepligtig i Danmark. Derudover skal du være uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. Du kan enten være helt uarbejdsdygtig eller delvist uarbejdsdygtig. Der skal samtidig være udsigt til, at du kan blive rask og genoptage arbejdet. 

Du skal endvidere enten:

  • have ret til arbejdsløshedsdagpenge, hvis du ikke var syg.
  • være i beskæftigelse og have været beskæftiget i mindst 240 timer inden for de seneste seks afsluttede kalendermåneder forud for første fraværsdag. Og i mindst fem af disse måneder have været beskæftiget i mindst 40 timer hver måned.
  • have afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed inden for den seneste måned.
  • være elev i lønnet praktik eller ansat i ­fleksjob.

Du kan også orientere dig om muligheder og regler i vores Guide til syge.

Hvordan beregnes sygedagpenge?

Ledig
Får du dagpenge fra DSA, når du bliver syg, vil du få det samme i sygedagpenge, som du får i dagpenge.

Fuldtidsansat
Hvis du ikke længere får løn under din sygdom, får du udbetalt sygedagpenge fra kommunen. Har du været ansat på fuld tid, vil du få den maksimale sats for sygedagpenge. Se satsen på dsa.dk. 

Deltidsansat
Hvis du har været ansat på deltid, men ikke længere modtager løn under sygdom, skal du have det samme i sygedagpenge, som du ville få i dagpenge, hvis du ikke var syg.

Delvis sygemelding
Er du delvist sygemeldt bliver sygedagpengene (dagpengerefusionen til arbejdsgiver) beregnet ud fra det antal timer, du er syg – ganget med sygedagpengenes maksimale beløb pr. time. I særlige tilfælde beregnes sygedagpengene som ved fuldt fravær. Det sker bl.a., hvis du:

  • er berettiget til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed, og du bliver ledig, men ikke har ret til løn.  
  • modtager arbejdsløshedsdagpenge og får ret til sygedagpenge på grund af delvis uarbejdsdygtighed. 

Hvis du ikke modtager løn under sygdom

Hvis du ikke modtager løn under sygdom, kan du have ret til sygedagpenge fra din arbejdsgiver i 30 kalenderdage fra første fraværsdag under forudsætning af, at du har været ansat uafbrudt i de seneste 8 uger før fraværet og har været beskæftiget i mindst 74 timer hos den pågældende arbejdsgiver.

Hvis du er ansat som vikar/løsarbejder skal du ved sygdommens indtræden være i aktuel beskæftigelse hos arbejdsgiveren. Dvs. at du enten skal være på arbejde den dag, hvor du bliver syg, eller have været på arbejdet dagen før og skulle have været på arbejde igen den dag, hvor du sygemelder dig. 

Du skal særligt være opmærksom på, at du kun kan være sikker på at få ret til sygedagpenge på baggrund af dit medlemskab i DSA, hvis du er aktivt arbejdssøgende og tilmeldt jobnet.dk. Hvis du ikke ønsker supplerende dagpenge fra DSA, skal du tilmeldes uden ydelse. 

Du kan læse om supplerende dagpenge her.

Arbejdsgiverbetalt løn under sygdom

Er du i arbejde, har du som hovedregel ret til løn under sygdom. Er du sygemeldt i mere end 30 kalenderdage (arbejdsgiverperioden), kan din arbejdsgiver få refunderet den andel af din løn, der svarer til sygedagpengene fra din kommune (sygedagpengerefusion).

Har du brug for vejledning om dine rettigheder om fx løn under sygdom, arbejdsfastholdelse eller opsigelse, skal du kontakte din faglige organisation. DSAs socialfaglige konsulenter vejleder om sociallovgivningens muligheder om arbejdsfastholdelse. 

Hvis du er syg, når din ansættelse ophører

Er du sygemeldt, når din ansættelse ophører, skal du have sygedagpenge fra din kommune. Du skal henvende dig til kommunen, når din opsigelsesperiode er slut.


Til top