Andre nyttige oplysninger

 

Kronisk sygdom 

Har du en kronisk eller langvarig sygdom, som skønnes at medføre mindst ti sygedage pr. år, kan kommunen godkende en aftale mellem dig og din arbejdsgiver, en såkaldt § 56-aftale.

Aftalen betyder, at din arbejdsgiver får refusion allerede fra første sygedag, når du er syg på grund af den konkrete lidelse. Beløbet svarer til sygedagpegene og kan bevilges for to år ad gangen.

Formålet med aftalen er, at personer med en kronisk lidelse og øget sygefravær får lettere ved at få eller bevare beskæftigelse. En sådan aftale kan også laves i andre situationer. Fx hvis en behandling eller en undersøgelse på sygehus er blevet besluttet, inden du blev ansat hos din arbejdsgiver. En § 56-aftale kan ikke bruges ved en varig nedsættelse af arbejdsevnen – om ugen.

Din retssikkerhed 

Der er forskellige regler for, hvordan kommunen skal behandle din sag. Retssikkerhedsloven skal bl.a. sikre dine rettigheder og indflydelse i kommunen samt tidlig og helhedsorienteret hjælp.

Senest to uger før fx sygedagpengene eller revalideringen ophører, skal kommunen tage stilling til, om du har brug for anden hjælp. Inden kommunen afgør din sag, skal du have mulighed for at læse og udtale dig om de oplysninger, der er grundlag for kommunens afgørelse (partshøring). Du har altid mulighed for aktindsigt i din sag.

Er du utilfreds med kommunen?

Du kan klage til Ankestyrelsen, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelser om sygedagpenge og de tilbud, som indgår i opfølgningsplanen. Du har ret til at få en skriftlig afgørelse med begrundelse for beslutningen og ret til at få aktindsigt.

Klagefristen er på fire uger. Klagen skal sendes til kommunen, der vurderer sagen igen. Vælger kommunen at fastholde afgørelsen, sender den klagen videre til Ankestyrelsen. Ankestyrelsens afgørelse er endelig.

DSAs Lønsikring

Har du tegnet en DSA Lønsikring i Bauta, kan du også være dækket af forsikringen, når du modtager sygedagpenge. Læs mere om forsikringen her.

Pension - hjælpemuligheder 

Hvis du bliver syg og mister dit arbejde, bliver der ikke indbetalt flere penge til din pensionsordning. I den situation kan du søge pension (fx PKA) om at betale dit pensionsbidrag, så betalingen fortsætter. Dermed bevarer du alle dine rettigheder i dit pensionsselskab (fx PKA). Bidragsbetalingen begynder tidligst, når du ikke længere får løn og har været syg i mere end tre måneder.

Som hovedregel kan bidragsbetalingen gives i en samlet periode på to år.

Supplerende bidragsbetaling
Nedsætter du din arbejdstid på grund af sygdom, kan du søge dit pensionsselskab (fx PKA) om supplerende bidragsbetaling. Herved fortsætter pensionsopsparingen uændret. Den supplerende bidragsbetaling gives for et år ad gangen og kan i løbet af medlemskabet samlet gives i maksimalt tre år.

Bistandsfondsydelse
Du kan søge om økonomisk hjælp fra bistandsfonden, hvis pensionskassen betaler pensionsbidraget. Hjælpen kan bevilges, hvis dit indtægtstab i forbindelse med sygdomsperioden giver økonomiske problemer.

Hvor meget, der kan ydes fra bistandsfonden, beror på et skøn over din økonomiske situation samt øvrige hjælpemuligheder.

Sum ved kritisk sygdom
Bliver du alvorligt og livstruende syg, inden du fylder 65 år, kan du få udbetalt en sum, der svarer til 25 pct. af din sum ved død. Er diagnosen stillet før 1. januar 2005, er summen mindre. Se listen over sygdomme på www.pka.dk. Siden 1. juli 2006 er det muligt at få udbetalt sum ved kritisk sygdom to gange, hvis du får stillet to uafhængige diagnoser.

Sum ved kritisk sygdom kan ikke udbetales til hvilende medlemmer af PKA. Du kan få flere oplysninger om hjælpemulighederne i PKA på tlf. nr. 3945 4545 eller på www.pka.dk, hvor du også kan få ansøgningsskemaer med mere.

  

 

 

 


Til top