Selvstændig virksomhed

Du kan være medlem hos os, uanset om du driver selvstændig virksomhed på fuldtid eller deltid. Det er først, når du bliver ledig, at vi tager stilling til, om du på det tidspunkt er selvstændig erhvervsdrivende, og om din virksomhed er en hovedbeskæftigelse eller en bibeskæftigelse. Det har nemlig betydning i forhold til din ret til dagpenge. 

Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, siger reglerne, at du skal lukke din virksomhed helt for at kunne få dagpenge. Er din virksomhed derimod en bibeskæftigelse, kan du fortsætte med at drive den, mens du får supplerende dagpenge og søger arbejde i op til 30 uger.

Er du selvstændig og medlem af en anden a-kasse, kan du overflyttes til os. Ønsker du at blive overflyttet skal du blot melde dig ind her, så klarer vi resten. 

Hvornår er du selvstændig?

I a-kassesammenhænge er det dit personlige arbejde i den daglige drift eller i administrationen af virksomheden, der er et af de afgørende elementer i vores vurdering af, om du driver selvstændig virksomhed. Selv om du ejer eller delvist ejer en aktivitet, der i skattemæssig forstand betragtes som en selvstændig virksomhed, betyder det altså ikke nødvendigvis, at vi anser dig for at være selvstændig erhvervsdrivende.   
Vi betragter dig som selvstændig, hvis du opfylder begge disse 2 betingelser:
1. Din virksomhed har et erhvervsmæssigt formål, hvor du ønsker at få et økonomisk udbytte af aktiviteten. Fx hvis du tilbyder salg af varer eller service-/tjenesteydelser.
2. Du har eller har haft personligt arbejde i virksomheden.

Og du derudover opfylder mindst én af følgende betingelser: 

 • Du har et CVR-nr.
 • Overskud eller underskud fra aktiviteten beskattes som selvstændig virksomhed.
 • Du modtager løn (A-indkomst) fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.
 • Du arbejder i din ægtefælles virksomhed og har ikke indgået en lønaftale
 • Du modtager B-indkomst (fx honorar eller vederlag), der indgår i en virksomhed, som du ejer eller er medejer af.

Du anses for at have afgørende indflydelse, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie er indehaver af mindst 50% af selskabskapitalen eller mindst 50% af selskabskapitalens stemmeværdi. Nærmeste familie er: Dine eller din ægtefælles børn (herunder adoptivbørn og ægtefællens særbørn), børnebørn, forældre, bedsteforældre eller søskende.

Hvis du driver selvstændig virksomhed, skal du oplyse det til Din Sundhedsfaglige A-kasse.

 

Ansat hos ægtefælle

Hvis du arbejder i din ægtefælles virksomhed, bliver du anset for at drive selvstændig virksomhed, hvis du ikke har indgået en lønaftale. Dvs., hvis du ikke har en ansættelseskontrakt, hvoraf det fremgår, at du er ansat på almindelige løn- og ansættelsesvilkår, og der ikke bliver indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag af din løn og ikke indbetalt ATP-bidrag. 

 

Udtræden af din ægtefælles virksomhed 

Du vil anses for at være udtrådt af din ægtefælles virksomhed, hvis vi modtager en underskrevet tro og love erklæring fra dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden. Dog betinget af, at du selvfølgelig ikke længere udfører nogen form for opgaver eller arbejde i virksomheden. Du er først udtrådt af virksomheden den dag, Din Sundhedsfaglige A-kasse modtager erklæringen.

 

Fysioterapeut med eget ydernummer eller CVR-nr.

1. oktober 2018 trådte nye dagpengeregler for selvstændige i kraft, som er særligt relevante for dig, der er fysioterapeut og fx har været lejer på en klinik og overvejer at blive det igen. 

Som fysioterapeut bliver du anset for at være selvstændig erhvervsdrivende, hvis du som ejer, medejer eller indlejer har eget ydernummer eller CVR-nummer. og fakturerer din hvervgiver eller kunde(r) Det samme er tilfældet, hvis du er vikar på et ydernummer. 

Ny opstart efter et ophør med en hovedbeskæftigelse

Hvis du ledigmelder dig og søger om dagpenge, efter du har lukket en selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse, er du omfattet af en særlig regel i en jobsøgningsperiode på 6 måneder. 

Reglen betyder, at du ikke kan starte en ny selvstændig virksomhed de første seks måneder efter ophøret – i så fald vil du miste retten til dagpenge i resten af 6-månedersperioden, også selvom du lukker virksomheden igen i løbet af 6-månedersperioden.

Du kan kun lukke virksomhed én gang, mens du får dagpenge

Vælger du at starte selvstændig virksomhed, mens du er indplaceret i dagpengeperioden, skal du være opmærksom på, at du kun kan lukke en selvstændig virksomhed én gang inden for samme dagpengeperiode, hvis du vil bevare din ret til dagpenge. Anden gang, du lukker en virksomhed, vil du miste retten til dagpenge og ikke kunne få dagpenge igen, før du har genoptjent ret til en helt ny dagpengeperiode samt opfylder betingelserne for genoptjening af retten til en ny periode med supplerende dagpenge.

Denne regel er – ligesom ovenstående – særlig relevant for dig, der fx tager kortere vikariater som lejer på en klinik, eller hvis du fx får et CVR-nummer for at kunne undervise på fitnesshold, eller vejlede patienter på konsulentbasis.

Vi anbefaler generelt, at du så vidt muligt søger at blive ansat som lønmodtager på klinikken.

Har du tidligere drevet egen virksomhed?

Hvis du tidligere har været selvstændig, men ikke længere er aktiv i virksomheden, skal du være opmærksom på, om din virksomhed fortsat er tilmeldt offentlige registre. 
Det kan have stor betydning for din ret til dagpenge, hvis du fx fortsat har et CVR-nummer.

Eksempelvis bliver du omfattet af en tidsbegrænsning på 30 uger med supplerende dagpenge, hvis du som ledig har selvstændig virksomhed, fx hvis du har et åbent CVR-nummer. Efter 30 uger mister du retten til dagpenge, medmindre du har genoptjent retten til en ny 30-ugers-periode. Du kan heller ikke overgå til efterløn, hvis du driver selvstændig virksomhed, medmindre du søger og får tilladelse til det af Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Derfor skal du altid oplyse os om dette, hvis du søger dagpenge, efterløn eller feriedagpenge, så vi kan sikre, du ikke kommer i klemme i reglerne. 

Er du i tvivl om, hvorvidt dit arbejde er selvstændig virksomhed eller lønarbejde, så kontakt Din Sundhedsfaglige A-kasse.

 

Formueforvaltning

I visse tilfælde kan din erhvervsmæssige aktivitet blive betragtet som formueforvaltning, og dermed ikke have nogen indflydelse på din ret til dagpenge.

Formueforvaltning er passiv investering. En aktivitet betragtes som formueforvaltning, når du er CVR-registreret med aktiviteten, eller hvis overskud eller underskud fra aktiviteten bliver beskattet efter reglerne for selvstændige erhvervsdrivende, men du kun i meget begrænset omfang er personligt beskæftiget i forbindelse med aktiviteten (maks. 5 timer pr. måned). 

Det gælder fx, hvis du passivt ejer en virksomhed, og du dermed ikke har eller har haft personligt arbejde i virksomheden.

Eksempelvis hvis du har lejeindtægter fra udlejning af enkeltværelser i din private beboelsesejendom eller udlejning af et fritidshus, der også benyttes privat af dig.
Også bortforpagtning anses for at være formueforvaltning, hvis du ikke har personligt arbejde forbundet med det. 

Ligeledes betragtes køb og salg af aktier, anparter, obligationer eller lignende værdipapirer også som formueforvaltning, så længe du kun handler for dine egne midler.

Du kan ikke bruge indtægter fra formueforvaltning til at optjene dagpengeret eller til at få beregnet en dagpengesats. 

Fritidsbeskæftigelse

Har du en aktivitet i din fritid, som kan give dig en indtægt, skal du være opmærksom på reglerne for fritidsbeskæftigelse. En fritidsbeskæftigelse er en aktivitet, der hverken er lønmodtageraktivitet, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning.

Hvis du fx tilbyder salg af varer eller service-/tjenesteydelser, men du er ikke og har ikke pligt til at være CVR-registeret, og overskud/underskud fra aktiviteten skal ikke beskattes efter skattereglerne for selvstændige erhvervsdrivende, vil din aktivitet som udgangspunkt blive anset for at være en fritidsbeskæftigelse.

Har du et fritidslandbrug, én udlejningsejendom med op til 10 lejemål, eller ejer du en fredskov, en vindmølle eller et solcelleanlæg, er der særlige regler for, hvornår det betragtes som en fritidsbeskæftigelse.  

De timer, hvor du har indtægtsgivende eller ikke-indtægtsgivende aktiviteter med fritidsbeskæftigelse, skal modregnes i dine dagpenge. Men fritidsbeskæftigelse er ikke omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger for supplerende dagpenge.

Du kan ikke bruge indtægt fra fritidsbeskæftigelse til at genoptjene ret til en ny dagpengeperiode eller til at få beregnet en dagpengesats. Hvis du har en fritidsbeskæftigelse, skal du oplyse det til Din Sundhedsfaglige A-kasse.

Indkomstkravet

Du skal opfylde et indkomstkrav for at være berettiget til dagpenge, medmindre du fortsætter i en tidligere indplacering i en dagpengeperiode.

Indkomstkravet indebærer, at du som fuldtidsforsikret inden for de sidste 3 år forud for din ledigmeldelse har haft en indkomst på mindst 228.348 kr. (2018-tal). Både indtægt fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed medregnes ved opgørelsen. Du kan dog højest medregne 19.029 kr. pr. måned ved opgørelsen (2018-tal).

Følgende typer indtægter fra selvstændig virksomhed indgår i beregningsgrundlaget:

 • Skattemæssigt overskud fra selvstændig virksomhed 
 • Andel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse 
 • A-indkomst udbetalt til dig, som ejer af et selskab, hvor du har afgørende indflydelse

Indtægt fra drift af selvstændig virksomhed kan kun medregnes, hvis indtægten fremgår af en afsluttet årsopgørelse fra SKAT. Det gælder også A-indkomst (løn), som du fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, uanset at indtægten er blevet indberettet til SKATs indkomstregister og fremgår af dine lønsedler.

Indtægten fra virksomheden medregnes med 1/12 pr. måned, som fordeles på hver måned i indkomståret. Dækker virksomhedens regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog omregnes til måneder ved at overskuddet dividere med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori der har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.

Det har ikke betydning, om indtægten kommer fra drift af selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Men det skal dog være indtægt fra drift af selvstændig virksomhed. Indtægter fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse kan ikke medregnes.

Beregning af dagpengesats

Din dagpengesats bliver beregnet på baggrund af både indtægt fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed.

Som hovedregel beregnes din dagpengesats på grundlag af de 12 måneder med den højeste indtægt inden for de seneste 24 kalendermåneder forud for din ledigmeldelse.

Følgende typer indtægter fra selvstændig virksomhed indgår i beregningsgrundlaget:

 • Virksomhedens skattemæssige overskud før renter og andre finansielle poster, fx overskud fra enkeltmandsvirksomhed, dog med fradrag for evt. overførsel af beløb til medarbejdende ægtefælle.
 • A-indkomst (løn) udbetalt fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.
 • Din ejerandel af overskud i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse.

Det har ikke betydning, om indtægten kommer fra drift af selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. Men det skal dog være indtægt fra drift af selvstændig virksomhed. Indtægter fra formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse kan ikke medregnes.

Indtægt fra drift af selvstændig virksomhed kan kun medregnes, hvis indtægten fremgår af en afsluttet årsopgørelse fra SKAT. Det gælder også A-indkomst (løn), som du fra et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, uanset at indtægten er blev indberettet til SKATs indkomstregister og fremgår af dine lønsedler.

Indtægten fra virksomheden medregnes med 1/12 pr. måned, som fordeles på hver måned i indkomståret. Dækker virksomhedens regnskab ikke 12 måneder, skal indkomsten dog omregnes til måneder ved at overskuddet dividere med det antal måneder, regnskabet dækker. Måneder, hvori der har været drevet selvstændig virksomhed, indgår i opgørelsen.

Uanset, om du har haft en høj indtægt fra lønarbejde og fra drift af selvstændig virksomhed, vil du ikke kunne få en beregnet dagpengesats, som er højere end den maksimale dagpengesats på 19.083 kr. (2020-tal) som fuldtidsforsikret. Som deltidsforsikret er den maksimale dagpengesats på 12.722 kr. (2020-tal).


Til top