FAQ - Selvstændig

Timer fra din selvstændige hovedbeskæftigelse tæller med til opgørelse af timer til skattefri præmie.

Hvis du opfylder væsentlighedskravet, og der er dokumentation på, at du har drevet din virksomhed mere end væsentligt, altså mere end 30 timer om ugen, så vil vi anse dig for at have arbejdet fuldtid. Du vil i den forbindelse få opgjort dine timer med 37 timer om ugen i hele den periode, hvor du har drevet din virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Timer fra din selvstændige bibeskæftigelse tæller ikke med til opgørelse af timer hverken til beskæftigelseskrav eller til skattefri præmie.

Er du ansat på almindelige lønvilkår hos din ægtefælle, bliver du ofte anset for også at drive selvstændig virksomhed. Hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, er du selvstændig, hvis der er under 20 ansatte i virksomheden, hvis du er ansat i en overordnet stilling, eller hvis du ikke er ansat på normale løn- og ansættelsesforhold.

Er du beskæftiget i et selskab, hvor du har afgørende indflydelse, anses du også for at drive selvstændig virksomhed. Afgørende indflydelse er, hvis du eller din ægtefælle alene eller sammen med nærmeste familie, er indehaver af
1)  mindst 50 % af selskabskapitalen
2)  mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi
3)  en bestemmende andel af selskabets kapital
4)  en bestemmende andel af stemmerne i selskabet eller
5)  mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende eller ægtefællen tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Som "nærmeste familie" anses dine eller din ægtefælles børn, børnebørn, forældre, bedsteforældre og søskende.

Solcelleanlægget betragtes IKKE for selvstændig virksomhed, hvis:

1) Det er monteret på eget hus/ejendom.

2) Den strøm, der produceres er til eget forbrug, og anlægget er begrænset herefter.

3) Anlægget ikke er anlagt med henblik på systematisk salg af strøm til elselskabet. Dog er det tilladt af sælge overskydende strøm til elselskabet.

Det betyder, at du i ovenstående situation ikke skal søge om tilladelse til drift af selvstændig bibeskæftigelse, når du ansøger om dagpenge eller efterløn.

Som hovedregel skal du have drevet din selvstændige virksomhed i tre hele regnskabsår, hvis vi skal beregne sats ud fra din selvstændige virksomhed. Har du ikke drevet den i tre år, vil vi beregne ud fra oplysninger fra dit tidligere lønarbejde.

Hvis du ikke kan beregnes som lønmodtager, kan du beregnes på selvstændig virksomhed i mindre end tre år

 

Du kan også være medlem af DSA som selvstændige erhvervsdrivende, ligesom lønmodtagere kan. Det gælder, hvad enten virksomheden er din hoved- eller bibeskæftigelse. Medlemskabet kræver kun, at du har en uddannelse inden for DSAs faglige område.

Er du selvstændig og medlem af en anden a-kasse, kan du overflyttes til DSA, hvis virksomheden er din hovedbeskæftigelse. Meld dig ind

Du har ikke mulighed for at modtage dagpenge fra a-kassen, hvis du i en periode har mindre eller intet at lave i din selvstændige virksomhed.  Baggrunden er, at arbejdsløshedsforsikringen ikke må virke som erhvervsstøtte.

Du skal være helt være ophørt med at drive virksomhed og have afviklet hele virksomheden for at kunne modtage dagpenge.

Som hovedregel skal du have drevet din selvstændige virksomhed i tre hele regnskabsår, hvis vi skal beregne sats ud fra din selvstændige virksomhed. Har du ikke drevet den i tre år, vil vi beregne ud fra oplysninger fra dit tidligere lønarbejde.

Hvis du ikke kan beregnes som lønmodtager, kan du beregnes på selvstændig virksomhed i mindre end tre år

 

Du har ikke mulighed for at modtage dagpenge fra a-kassen, hvis du i en periode har mindre eller intet at lave i din selvstændige virksomhed.  Baggrunden er, at arbejdsløshedsforsikringen ikke må virke som erhvervsstøtte.

Du skal være helt være ophørt med at drive virksomhed og have afviklet hele virksomheden for at kunne modtage dagpenge.

Du skal forud for din ferie være dagpengeberettiget, for at du kan få udbetalt feriedagpenge. Dette betyder, at hvis du driver selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse, så vil du desværre ikke være berettiget til feriedagpenge. Dette skyldes, at du skal være endeligt ophørt som selvstændig, før du er dagpengeberettiget.
Du kan ikke få supplerende dagpenge, når du driver en selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. En virksomhed er hovedbeskæftigelse, når du lægger hovedparten af dine arbejdstimer i virksomheden. Har du kun ganske få timer i dsin selvstændige virksomhed, så kan det dog være en bibeskæftigelse, som kan give ret til dagpenge samtidig. Læs mere om bibeskæftigelse 

Du vil anses for at være udtrådt af din ægtefælles virksomhed, hvis DSA modtager en underskrevet tro- og love erklæring fra dig og din ægtefælle om, at du er udtrådt af virksomheden. Dog betinget af, at du selvfølgelig ikke længere udfører nogen form for opgaver eller arbejde i virksomheden. Du er først udtrådt af virksomheden den dag, DSA modtager erklæringen. 

Til top