Hovedbeskæftigelse

Når du ledigmelder dig, skal vi undersøge, om du har drevet selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. En selvstændig virksomhed er bibeskæftigelse, hvis du som fuldtidsforsikret:

  • i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til SKATs indkomstregister i de seneste 6 kalendermåneder forud for ledigmeldelsen (som deltidsforsikret er det mindst 53 løntimer pr. måned i gennemsnit), og 
  • har fået indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret i 5 af de 6 måneder.

Ved opgørelsen medregnes perioder, hvor du har været under uddannelse, og hvor uddannelsen har givet ret til dagpenge på dimittendvilkår efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Uddannelsen medregnes med 160,33 timer pr. måned.

Hvis du ikke opfylder betingelserne for bibeskæftigelse, vil din virksomhed blive anset for at være en hovedbeskæftigelse. Opstarter du en selvstændig virksomhed, når du er indplaceret i en dagpengeperiode, anses det for at være en bibeskæftigelse.

Krav om ophør

Driver du din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge, når du er ophørt med virksomheden.

Når virksomheden er ophørt, kan du få dagpenge efter en tre ugers venteperiode, hvis du opfylder de øvrige betingelser for dagpenge. Det vil bl.a. sige, at du skal stå til rådighed for almindeligt lønarbejde og opfylde et indkomstkrav og kan få beregnet en dagpengesats.

Du får kun en venteperiode på 3 uger, hvis virksomheden har været din hovedbeskæftigelse. Ophør med en bibeskæftigelse giver ikke en venteperiode.

Hvis virksomheden er en bibeskæftigelse, må du fortsætte med at drive virksomheden samtidig med at du modtager supplerende dagpenge. Dog kun i en begrænset periode på 30 uger, og de timer du er beskæftiget med virksomheden skal modregnes i dine dagpenge.

Ikke ret til dagpenge med ny virksomhed

Hvis du ledigmelder dig og søger om dagpenge, efter du har lukket en selvstændig virksomhed, som har været din hovedbeskæftigelse, er du omfattet af en særlig regel i en jobsøgningsperiode på 6 måneder. 

Reglen betyder, at du ikke kan starte en ny selvstændig virksomhed de første seks måneder efter ophøret – i så fald vil du miste retten til dagpenge i resten af 6-månedersperioden, også selvom du lukker virksomheden igen i løbet af 6-månedersperioden.


Til top