Selvstændig bibeskæftigelse

Det er muligt at drive en selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse og samtidig modtage supplerende dagpenge i 30 uger. 

Er du ledig og ønsker at starte en virksomhed, skal du altid oplyse det til Din Sundhedsfaglige A-kasse. 

Du skal også oplyse os om, at du har en virksomhed, som du har haft før du meldte dig ledig, og som du ønsker at fortsætte med at drive under din ledighed. Du skal ligeledes give os besked, hvis du afmelder din virksomhed hos CVR-registeret eller SKAT ændrer den skattemæssige definition af din aktivitet, da det kan have betydning for din ret til dagpenge.

Ud fra dine oplysninger om virksomheden vurderer vi, om du har ret til dagpenge.

Når du ledigmelder dig, skal vi undersøge, om du har drevet selvstændig virksomhed som hoved- eller bibeskæftigelse. En selvstændig virksomhed er bibeskæftigelse, hvis du som fuldtidsforsikret:

  • i gennemsnit har fået indberettet mindst 80 løntimer pr. måned til SKATs indkomstregister i de seneste 6 kalendermåneder forud for ledigmeldelsen (som deltidsforsikret er det mindst 53 løntimer pr. måned i gennemsnit), og 
  • har fået indberettet mindst én løntime til indkomstregisteret i 5 af de 6 måneder.

Ved opgørelsen medregnes perioder, hvor du har været under uddannelse, og hvor uddannelsen har givet ret til dagpenge på dimittendvilkår efter lov om arbejdsløshedsforsikring. Uddannelsen medregnes med 160,33 timer pr. måned. 

Hvis du ikke opfylder betingelserne for bibeskæftigelse, vil din virksomhed blive anset for at være en hovedbeskæftigelse.

Driver du din selvstændige virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du først få dagpenge, når du er ophørt med virksomheden.

Opstarter du en selvstændig virksomhed, når du er indplaceret i en dagpengeperiode, anses det for at være en bibeskæftigelse.

Det er en forudsætning for at kunne få dagpenge samtidig med at du driver selvstændig virksomhed, at du opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge, og at du står til rådighed for arbejdsmarkedet, dvs. at du søger job efter aftale med a-kasse og jobcenter og deltager i de møder, vi indkalder dig til. Ligeledes skal du kunne starte i job på lønmodtagervilkår med dags varsel.

Læs mere om at drive selvstændig virksomhed samtidig med dagpenge her.

 


Til top