Selvstændig bibeskæftigelse

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende, kan du som hovedregel ikke få dagpenge, før virksomheden er ophørt. Der gælder dog en undtagelse til denne regel.

Driver du således selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du under ledighed mulighed for at få dagpenge. Retten til dagpenge er tidsbegrænset til 78 uger.

Betingelserne er, at:

  • du er aktivt arbejdssøgende og står til rådighed for arbejdsmarkedet i fuldt omfang
  • alt arbejde med virksomheden til enhver tid kan foregå uden for normal arbejdstid
  • din arbejdsindsats i virksomheden, i det hele taget, fremtræder som en bibeskæftigelse
  • din arbejdsindsats i virksomheden på intet tidspunkt hindrer dig i straks, at kunne påbegynde fuldtidsarbejde som lønmodtager

Opfylder du betingelserne, er du dagpengeberettiget, forudsat de almindelige betingelser for dagpenge også er opfyldt. Hvis du ikke længere ønsker at blive betragtet som selvstændig erhvervsdrivende, skal du opfylde nogle ophørsbetingelser.

Ophører du, fordi virksomheden lukker, sælges, bortforpagtes el.lign., betragtes du som ophørt, blot du indsender dokumentation for virksomhedens ophør. Driver du virksomheden sammen med din ægtefælle, og fortsætter denne med at drive virksomheden, betragtes du som ophørt, hvis du udtræder samtidigt med,

  • at dine hidtidige arbejdsfunktioner er bortfaldet, eller
  • at dine hidtidige arbejdsfunktioner er overtaget af anden arbejdskraft end ægtefælle, samlever eller umyndige børn

Opfylder du en af ophørsbetingelserne, er du ikke længere omfattet af dagpengebegrænsningen på 78 uger, hvis du bliver ledig.


Til top