Barselsdagpenge generelt

Flerbørnsfødsler

Retten til at få barselsdagpenge er knyttet til fødslen. Det betyder, at du kun har ret til én barselsorlov, selvom du får fx tvillinger.

Fastsættelse af fødselstidspunkt

Terminsdatoen bestemmes ud fra en ultralydsscanning. Det er dog selve datoen for fødslen, der bestemmer den efterfølgende orlovs start, hvad enten du føder før eller efter terminsdatoen.Skal du føde ved kejsersnit, er det datoen for kejsersnittet, der er afgørende for, hvornår fire-ugers perioden før fødslen begynder.

Fastsættelse af barselsdato

Du finder frem til datoen for din barsel ved at gå fire uger tilbage fra terminsdatoen og lægge en dag til. Eksempel: din terminsdato er 18. februar 2016. Datoen for fire uger før forventet fødsel, hvor barselsorloven som ledig starter, bliver herefter 22. januar 2016.

Adoption

Adopterer du et barn, er du omfattet af reglerne om barselsorlov, hvis adoptionsmyndighederne har bestemt, at du i en periode skal være hjemme med barnet.Ved adoption i udlandet har du ret til barselsdagpenge i op til fire uger før modtagelsen af barnet, når du opholder dig i udlandet for at modtage barnet.

Perioden kan dog forlænges til otte uger, hvis afgiverlandets myndigheder stiller krav om, at du skal opholde dig der i en længere periode.Ved modtagelsen af barnet forstås det tidspunkt, hvor afgiverlandet har godkendt, at du, som adoptionssøgende, kan rejse ud af landet med barnet.Ved adoption i Danmark, er der mulighed for barselsdagpenge i op til to uger før modtagelsen, hvis du i perioden før selve modtagelsen, skal opholde dig samme sted som barnet.Forlængelse af 32-ugers perioden

Som ledig kan du på ethvert tidspunkt inden for perioden på 32 uger meddele Udbetaling Danmark, at du vil strække perioden med 8 uger. Når perioden forlænges, nedsættes dagpengene med virkning fra det ønskede tidspunkt. Det samlede dagpengebeløb, der på dette tidspunkt endnu ikke er udbetalt, fordeles herefter på de resterende uger inklusiv forlængelsen.

Udskudt orlov

Som ledig skal orloven holdes samlet. Det vil sige, at du ikke kan udskyde dele af den. Du kan heller ikke holde tidligere udskudt orlov.

Dagpasningstilbud og deltagelse i undervisningsforløb mv.

For at have ret til barselsdagpenge skal du som udgangspunkt tilbringe barselsorloven sammen med barnet. Det betyder, at du skal være i daglig kontakt med barnet. Du kan således godt deltage i et undervisningsforløb, eller dit barn kan være i et dagpasningstilbud under orloven, uden at du mister retten til dagpengene.

Ophold i udlandet

Du skal som hovedregel opholde dig i Danmark, når din barselorlov begynder for at få ret til barselsdagpenge. Har du fået ret til barselsdagpenge, kan dagpengene godt udbetales, mens du opholder dig i udlandet. Det er en dog en forudsætning, at du er sammen med dit barn og ikke arbejder under opholdet.I særlige situationer, fx ved udstationering, kan du få ret til barselsdagpenge, mens du opholder dig i udlandet.

Ydelse fra PKA

Hvis du er sygemeldt på grund af din graviditet og modtager barselsdagpenge, kan du søge om pensionsbidragsbetaling fra pensionskassen PKA.


Til top