Når du er ledig, står vi klar til at hjælpe dig videre i din karriere - vi tilbyder blandt andet sparring på dine ansøgninger og råd og vejledning til jobsøgning, så du hurtigt kan komme tilbage på arbejdsmarkedet igen.

Du har ret til dagpenge i op til 104 uger inden for en periode på tre år. Hvis din dagpengeperiode er startet før 1. juli 2010, gælder særlige regler.

Betingelser

For at få dagpenge, skal du

  • have været medlem af DSA i mindst et år. Er du overflyttet fra en anden a-kasse, kan din tidligere medlemsperiode medregnes.
  • du skal have arbejdet i 1.924 timer inden for de seneste tre år. Det svarer til et års fuldtidsarbejde. Er du deltidsforsikret, er kravet 1.258 timer. Arbejdet skal være udført i en periode, hvor du har været medlem af en a-kasse
  • stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være aktivt arbejdssøgende
  • være tilmeldt jobnet.dk som ledig fra din første ledighedsdag

Har du arbejde på deltid eller arbejder du som vikar, skal du bruge en frigørelsesattest (AR 230), hvis du vil have supplerende dagpenge.

Beregning

Dagpengene bliver beregnet på baggrund af de sidste tre måneder, hvor du har haft mindst 24,7 timer om ugen. For at få den højeste sats skal du have haft en gennemsnitlig månedsløn på mindst 20.960 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag (2013-niveau) i perioden. Er du deltidsforsikret, får du beregnet din sats på baggrund af de seneste tre måneder, hvor du har haft i alt 195 timer. Du skal have en månedlig indtægt på 13.975 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidrag for at få den højeste dagpengesats.

Ved beregningen kan man tage alle lønandele med, der er udbetalt i beregningsperioden. Der skal være tale om indtægter, der er indkomstskattepligtige. Det vil sige, at indtægter fra overarbejde, diverse tillæg og den skattemæssige værdi af fri telefon, bil, kost m.v. kan medtages.

Du skal dog være opmærksom på, at du som fuldtidsforsikret højst kan medtage indtægter svarende til 37 timers arbejde pr. uge i beregningsperioden. Deltidsforsikrede kan højst tage indtægten for 390 timer med.

Hvis der i de seneste fem år, ikke er tre måneder med det nødvendige antal timer, får du dagpenge med satsen for nyuddannede.

Jeg er nyuddannet

Er du meldt ind i DSA som nyuddannet, giver din uddannelse adgang til dagpenge og du har allerede ret til dagpenge en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Du kan vente med at tilmelde dig som ledig på jobnet.dk til dette tidspunkt.

Læs om hvordan du melder dig ledig og søger dagpenge.

Snart ledig

Nyuddannet uden job

Hvis du er meldt ind i DSA som nyuddannet og endnu ikke har fået dit første job, kan du få dagpenge allerede en måned efter, du har afsluttet din uddannelse. Har du været medlem af en a-kasse i mindst et år, mens du har studeret, kan du få dagpenge allerede, når du har bestået din sidste eksamen og frameldt dig uddannelsesinstitutionen.

Vil du melde dig ledig som nyuddannet, kan du gøre det ved at følge tringuiden ledig som nyuddannet.

Får du et arbejde i mindst tre måneder med en ugentlig arbejdstid på mindst 2/3-del af fuld tid (svarer til 24,7 timer pr. uge), kan du, allerede efter seks måneder med ret til dagpenge, få en højere dagpengesats. Du opnår maksimal dagpengesats, hvis din løn har været mindst 20.626 kr. pr. måned.

Opsagt af arbejdsgiver

Hvis du er blevet sagt op, er din arbejdsgiver forpligtet til at betale dig løn i hele din opsigelsesperiode. Hvor lang den periode er afhænger af, hvordan og hvor længe du har været ansat. Reglerne om opsigelsesperioder findes i overenskomster og lovgivning. Har du spørgsmål til længden af din opsigelsesperiode, anbefaler vi, at du kontakter din faglige organisation, der kan hjælpe dig her.

Hvis du er blevet opsagt, men selv vælger at stoppe i dit arbejde før den sidste dag i opsigelsesperioden, eller du får et for kort opsigelsesvarsel, kan du først få dagpenge efter tre uger.

Læs mere om karantæne

Har du ikke fundet et nyt job inden opsigelsesperioden er slut, kan du melde dig ledig og søge dagpenge dagen efter din ansættelse er ophørt.

Din arbejdsgiver skal betale godtgørelse til dig for de første tre dage, du er ledig - også kaldet G-dage. Derefter kan DSA udbetale dagpenge til dig. Betaler din arbejdsgiver ikke godtgørelsen til dig, kan DSA hjælpe dig.

Læs mere om g-dage

Vil du melde dig ledig som lønmodtager, kan du gøre det ved at følge tringuiden ledig som lønmodtager.

Opsigelse af eget job

Hvis du selv vil sige dit arbejde op, skal du være opmærksom på, at du ikke kan få dagpenge i de første tre uger, du er ledig. Det samme gælder, hvis du tager ulønnet orlov fra dit arbejde. Læs mere om karantæner.

Der er dog nogle situationer, hvor du kan få dagpenge, efter du er fratrådt dit arbejde. De typiske grunde kan være:

  • du siger op, fordi du af helbredsmæssige årsager ikke kan fortsætte i dit arbejde
  • du siger op, fordi du ikke kan få passet dine børn eller andre familiemedlemmer, der kræver pleje
  • du siger op, fordi din ægtefælle har fået nyt arbejde i en anden landsdel, og I derfor skal flytte

For hver grund er der flere betingelser, der skal være opfyldt. Læs mere om de gyldige grunde i afsnittet om karantæner. Hvis du har en gyldig grund, kan du undgå karantæne og få dagpenge fra DSA umiddelbart efter, du er blevet ledig.

Vi anbefaler, at du kontakter DSA, hvis du overvejer at sige dit arbejde op. Så kan vi vejlede dig om, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke konsekvenser dit valg har for dig – inden du træffer det!

Tidsbegrænset arbejde

Har du været ansat i en tidsbegrænset stilling, der er ophørt, kan du få dagpenge umiddelbart efter din sidste arbejdsdag, hvis du ikke selv har fundet et nyt arbejde. Din arbejdsgiver skal betale godtgørelse for de første tre dage, du er ledig. Derefter kan DSA udbetale dagpenge til dig. Betaler din arbejdsgiver ikke godtgørelsen til dig, kan vi hjælpe dig.

Læs mere om g-dage

Hvis du stopper med at arbejde, før kontrakten udløber, gælder de samme regler, som hvis du var blevet opsagt eller selv har sagt din stilling op. Læs mere i det relevante afsnit herover.

Til top