HB-valg2016

Valg af formand

Følgende medlemmer har opstillet:

Anni Pilgaard

   
 Navn: Anni Pilgaard 
 Adresse: Nygårdsvej 20, 6700 Esbjerg
 Fødselsdag: 040659 
 Stilling: Formand i DSA 
 Ansættelsessted: Dansk Sygeplejeråd, 1. næstformand
 Poster:  Formand for DSA siden 2010. Næstformand i AK-Samvirke, Bestyrelsesmedlem i
Bauta og medlem af forhandlingsudvalget i Sundhedskartellet, medlem af repræsentantskabet i Lån og Spar – og delegeret i PKA.

”MEDLEMMERNE foran alt andet”
Det er fundamentet for DSA, og det er fundamentet for mit arbejde som Formand i Danske Sundhedsorganisationers a-kasse. 

Der er de sidste år gennemført mange reformer på det beskæftigelsespolitiske område: Reform af fleksjob- og førtidspension, kontanthjælpsreform, reform af sygedagpengeområdet, beskæftigelsesreformen og sidst dagpengereformen. 

Alle reformerne påvirker a-kassernes arbejde direkte eller indirekte og stiller store krav til DSA, og hver gang er vi parate til at løfte vores del af ansvaret og opgaven, så medlemmerne oplever os som en professionel medspiller, uanset hvor i deres arbejdsliv de befinder sig. Derfor har vi oprettet tre lokale kontorer i Jylland, så vi er tæt på medlemmerne og har ansat personale, som arbejder ud fra det lokale. Det sætter medlemmerne i centrum.  Vi er i en tid med mange nye udfordringer for a-kasserne, og som formand har jeg fortsat linje om samarbejde med FTF, andre a-kasser og brancheorganisationen for a-kasserne, AK-Samvirke, hvor jeg er næstformand, for jeg tror på, at når vi står sammen om at påvirke politikerne, så står vi stærkest. 

”Vi er en fagligt afgrænset A kasse, og det skal vi fortsat være”
Fra medarbejder til Hovedbestyrelse, på alle niveauer repræsenterer vi de fag, som er vores medlemmers, nemlig sundhedsfagene. Det giver os en stor styrke, for vi kender uddannelserne. Vi kender arbejdsmarkedet som vores medlemmer arbejder i, og vi arbejder på at kende lederne langt bedre, så vi ved fælles hjælp kan hjælpe medlemmerne med at manøvrere hen mod de mange karrieremuligheder, vores uddannelser giver os. 

Derfor har vi etableret coach- og karrieresamtaler, som kan hjælpe medlemmerne til det rette valg af arbejde på ethvert tidspunkt i deres arbejdsliv. 

”Sundhedsvæsenet er presset, vores medlemmer er presset, det er en stor udfordring, som vi tager meget alvorlig”
Sammen med vores foreninger,, arbejder vi på at fastholde medlemmerne på arbejdsmarkedet. Men det kræver et sundt arbejdsmiljø, og det er ikke altid tilfældet. Nogle medlemmer bliver nedslidte og syge, og dem skal vi tage vare på, så derfor er forebyggelse højt prioriteret i DSA. I den forbindelse har vi etableret personlige samtaler for stressramte medlemmer, så de kan få overblik over egne reaktioner og dermed kan agere hensigtsmæssigt fremadrettet. Men et presset arbejdsmiljø er ikke den enkeltes ansvar. Det er et fælles ansvar, så vores samarbejde på dette område er altafgørende. Politikerne tager beslutninger, som har stor betydning for vores medlemmer. Dem er vi sammen om at påvirke, fordi: MEDLEMMERNE foran alt andet. 

Sammen med Hovedbestyrelsen og de administrative medarbejdere vil jeg gerne fortsætte dette arbejde, og derfor genopstiller jeg som formand for DSA.


Valg af næstformand

Følgende medlemmer har opstillet:

Charlotte Graungaard Falkvard

   
 Navn: Charlotte Graungaard Falkvard 
 Adresse:
Paradisvej 10, 3700 Nexø
 Fødselsdag: 090465
 Stilling: Formand 
 Ansættelsessted: Radiograf Rådet
 Poster:  Suppleant til HB i DSA fra 2008-2010,1. suppleant til HB i DSA fra 2010-2012, HB-medlem i DSA fra 2012-2016

Jeg har været formand for Radiograf Rådet siden 2007 og har siden 2008 haft min gang i DSAs hovedbestyrelse. 

Arbejdsformen og miljøet i DSA er konstruktivt og kompetent.

Medlemmerne og deres tilfredshed med a-kassen er i fokus, og sådan skal det være. Det har jeg lyst til at arbejde videre og mere intensivt med.

Gennem de seneste år har jeg fået en bred erfaring på arbejdsmarkedsområdet, der har været stærkt præget af reformer, og vi er ikke færdige endnu. Erfaringsmæssigt er arbejdsmarkedet meget følsomt over for politiske tiltag, og vi skal være klar til at løse alle typer udfordringer, så vores medlemmer til stadighed oplever en høj faglig kvalitet i vores helhedsorienterede medlemsservice.

I mine år i hovedbestyrelsesarbejdet i DSA har jeg været med til at sætte mit præg på a-kassens udvikling og set betydningen af, at vi har en a-kasse, der opleves attraktiv for vores medlemmer, og som leverer gode resultater.

Det er vigtigt for mig, at sammensætningen i bestyrelse såvel som i formandskab afspejler de organisationer, der udgør DSA.

Med erfaring og stor interesse for området stiller jeg op til posten som næstformand i DSA. 
Jeg håber på jeres opbakning til valget og ser frem til gode debatter på delegeretmødet den 1. juni.


Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende medlemmer har opstillet i sygeplejerskegruppen:

Bente Alkærsig Rasmussen

   
 Navn: Bente Alkærsig Rasmussen
 Adresse: Nørgårdsvej 25, 7830 Vinderup
 Fødselsdag: 110262
 Stilling: Kredsnæstformand
 Ansættelsessted: Kreds Midtjylland
 Poster:  Delegeret i DSA

Jeg ønsker at genopstille til hovedbestyrelsen for DSA. Jeg ønsker fortsat at arbejde med at gøre a-kassen bedre og udvikle tilbuddene til medlemmerne. A-kassen har de seneste år udviklet et nyt IT system, som gør at a-kassen er bedre rustet til fremtiden. Der er kommet ny dagpengelovgivning, som er væsentlig, at det bliver implementeret til bedst mulig gavn for medlemmerne. 

Det er vigtigt, at a-kassen hele tiden er under udvikling med nye tilbud f.eks. karrieresamtaler, som matcher medlemmernes ønsker og behov og den udvikling, der sker i samfundet. 
DSA skal vælges på faglig styrke og kendskab til professionerne og DSA skal skabe tryghed i medlemmernes sundhedsprofessionelle arbejdsliv. DSA skal være blandt de bedste.
Jeg vil koble det med mit arbejde som kredsnæstformand i Kreds Midtjylland, hvor jeg har stor interesse for / arbejder med uddannelse og beskæftigelsespolitik. A-kassen skal have fokus på dimittendledigheden og skabe nogle muligheder for disse og støtte til personer med udfordringer i livet f. eks sygemeldte. 

Politisk skal der arbejdes på, at de forringede muligheder, som den nye dagpengelovgivning gav til dimittenderne, at de kæmpes tilbage igen, så det fortsat er attraktiv at være medlem af en a-kasse.  

Det er vigtigt at DSA kan støtte medlemmer i forskellige situationer i livet og give god vejledning. 


Hanne Krogh

   
 Navn: Hanne Krogh
 Adresse: Viktoriagade 28, 1.tv.; 1655 København V
 Fødselsdag: 210466
 Stilling: Sygeplejerske
 Ansættelsessted: Diakonissestiftelsens Hospice
 Poster:  Delegeret i DSA siden juni 2004, HB-medlem eller suppleant i DSA siden juni 2004. Delegeret i Pensionskassen for Sygeplejersker og Lægesekretærer siden januar 2008. Arbejdsmiljørepræsentant siden april 2003 og tillidsrepræsentant siden september 2012

Jeg er uddannet sygeplejerske i 1990 og har siden min elevtid været organisatorisk aktiv i DSR. Jeg genopstiller til HB, fordi jeg mener, det er vigtigt at bevare bredden i HB. Jeg er ikke fuldtidsfrikøbt politiker i DSR. Ligesom man ikke skal ansætte medarbejdere, der ligner hinanden; bør HB også afspejle mangfoldigheden i medlemsskaren. Det gøres ved at stemme på mig. 

Jeg har mulighed for at prioritere HB-arbejdet højt og kommer til møderne.

DSA har haft store udfordringer med Facit og Facilia. Jeg har selv været med til at beslutte, at det var dette, vi skulle investere i. Jeg løber ikke fra pladsen men vil følge det til dørs med et vågent øje på økonomien.

Beskæftigelsesreformen skal evalueres i 2017. En reform, som har haft store konsekvenser for organisering af arbejdet i DSA. Vi står overfor en dagpengereform, som skal implementeres. Der er så rigeligt at tage sig til. 

Jeg vil stadigvæk være med til at præge arbejdet i DSA og håber på at kunne give tilpas forstyrrelse i HB. Jeg synes, jeg er en god ambassadør for DSA. Det skal stadigvæk være den bedste og - på nuværende tidspunkt - billigste a-kasse, hvor det er attraktivt – både for vores studerende og højtuddannede at vælge en a-kasse til. 


Jacob Gøtszche

   
 Navn: Jacob Gøtszche
 Adresse: Christiansgade 4, 5, 1, 8000 Århus C.
 Fødselsdag: 050778
 Stilling: Sygeplejerske
 Ansættelsessted: Århus Universitetshospital
Poster:  Medlem af DSAs hovedbestyrelse siden 2010, FTR – 2. suppleant for sygeplejersker og radiografer, delegeret i DSA, kredsbestyrelsesmedlem i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Jeg vælger at genopstille som hovedbestyrelsesmedlem, da jeg fortsat vil arbejde for at styrke samarbejdet mellem fagorganisationerne og Danske Sundhedsorganisationers a-kasse. 

Samspillet er vigtigt, når a-kasse og organisationen skal yde den bedste service for medlemmerne - lokalt såvel som centralt. 

Jeg vil forsat arbejde for: 
• at medlemmerne får den målrettede hjælp og vejledning, de måtte have behov for, og at vi dermed kan kalde os ”den bedste a-kasse” for medlemmerne. 
 
• vi skal forsat have en markant stemme i beskæftigelsespolitikken, hvor vi blander os i politiske udspil fra alle aktører og her arbejder for de bedste forhold for medlemmerne. 
 
• forsat styrkelse af det digitale medlemstilbud, så a-kassen er tilgængelig for alle medlemmer. 
 
• forståelig information til medlemmerne. 
 
• at medlemmerne oplever en a-kasse, som er nærværende og slagkraftig. 
 
• at der er sammenhæng i den støtte/hjælp, medlemmet får i organisationen og a-kassen. 
 
Alt dette for at styrke samarbejdet mellem organisationsvalgte, fagorganisationerne og DSA til gavn for medlemmerne. 

Jytte Kristensen

   
 Navn: Jytte Kristensen
 Adresse: Knorregade 15, 5500 Middelfart
 Fødselsdag: 250459
 Stilling: Kredsnæstformand
 Ansættelsessted: Kreds Danmark
 Poster:  Delegeret i DSA

Jeg hedder Jytte Kristensen. Jeg er 56 år gammel og kredsnæstformand i Dansk Sygeplejeråd, Kreds Syddanmark. Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen i DSA, hvor jeg nu har været bestyrelsesmedlem i én periode. 
Jeg syntes, at arbejdet er interessant og håber at få lov til at få lov til at bruge den omfattende viden, som mit hidtidige bestyrelsesarbejde har givet mig. Jeg vil med andre ord gerne fortsætte med at arbejde for vores medlemmer.
Min store interesse er beskæftigelsespolitikken, og har også siddet i de lokale beskæftigelsesråd, da de eksisterede.

Jeg vil arbejde for:

• at vi har en a-kasse, der fortsat har stor viden om vores medlemmers arbejdsområde, og som er i stand til at give en kvalificeret rådgivning. Det er vigtigt at bevare det faglige perspektiv for de faggrupper, vi repræsenterer.

• at vi er en a-kasse, der lytter til sine medlemmer, og som har de tilbud, medlemmerne har behov for og efterspørger. Det er vigtigt, at vi bevarer det menneskelige perspektiv i et område, der i høj grad er reguleret og lovbestemt. 

• at DSA er aktivt medvirkende til at påvirke beskæftigelsespolitikken.

• at der er sammenspil mellem de tilknyttede organisationer og a-kassen.


Leif Strickertsson

   
 Navn: Leif Strickertsson
 Adresse: Gammel Løkkensvej 27, 9800 Hjørring
 Fødselsdag: 110357
 Stilling: Sygeplejerske
 Ansættelsessted: Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring
 Poster:  Medlem af DSAs hovedbestyrelse, 
Delegeret i DSA

Jeg opstiller hermed som kandidat til Hovedbestyrelsen i DSA.

Jeg har i mit organisatoriske liv været tillidsrepræsentant i over 25 år, og i de 12 af årene været FTR. Herudover har jeg været delegeret i PKA og i DSA i 30 år. Jeg er kredsbestyrelsesmedlem i kreds Nordjylland og medlem af HB i DSA.

Min interesse i a-kassearbejdet spænder vidt, og jeg håber at kunne gøre en forskel med en “nordjysk vinkel”. 

A-kasseområdet er i konstant forandring, og det er vigtigt, at vi i HB er med til at lægge linjen sammen med administrationen. Ved at der er repræsentation fra alle regionerne kan vi være med til at bære det lokale ind.

Udfordringerne vil konstant være store, fx at bevare efterlønnen som en attraktiv ordning, være med til, at de nyuddannede får fodfæste på arbejdsmarkedet osv. 

Jeg vil gerne i den kommende periode fortsat arbejde på, at vores a-kasse fortsat vil være en attraktiv medspiller for vores medlemmer, både medlemmer i job, arbejdsløse og efterlønnere, ja kunne vi også få tilknyttet flexjobbere, vil det være fantastisk.


Nils Kristian Håkansson

   
 Navn: Nils Kristian Håkansson
 Adresse: Asavej 31, 3700 Rønne
 Fødselsdag: 110273
 Stilling: Kredsnæstformand
 Ansættelsessted: DSR, Kreds Sjælland
 Poster:  Delegeret i DSA

Jeg opstiller til Hovedbestyrelsen i DSA.

Danske Sundhedsorganisationers A-kasse – suverænt bedste a-kasse for sundhedsprofessionelle!

DSA har en kæmpe styrke i vores tværfaglige, men nært beslægtede medlemsgrupper – det er dog vigtigt, at vi hele tiden er opmærksomme på, at a-kassen netop skal kunne give de rette tilbud til alle.

Vi har gennemsnitligt lav ledighed – og flere af vores faggrupper behøver ikke frygte ledighed, men derimod risiko for (meget) længere transport eller sygdom. Det er afgørende, at vi i a-kassen netop kan tilbyde en håndholdt indsats over for dem, som får behovet – det er vigtigere end ubetinget at være den billigste a-kasse på markedet.

Vores medlemmer bliver oftest ikke en del af en homogen arbejdsløshedsgruppe, når de rammes af omlægninger eller opsigelser - også derfor er det vigtigt, at DSA er med til at give FTF-grupperne stemme i forhold til arbejdsmarkedspolitikken.

Nogle vil påstå, at jeg kan være lidt af en økonomi-nørd… hmmmm… økonom er jeg ikke, men jeg har altid et vågent øje på økonomi, regnskaber og budgetter – fordi det er et afgørende område, både i forhold til mulighederne i morgen, men også i forhold til valuta for kontingentkronerne.

Jeg vil gerne være med til at prøve at tænke lidt utraditionelt – jeg er ikke betænkelig ved at komme til at skille mig ud – det må nogle gange også gerne gælde DSA.

Vores medlemmer er her formentlig for at have en tryghed – men de færreste tænker måske over deres medlemskab, før den dag de får brug for det. Vi skal sikre, at vores medlemmer husker os – og de måtte gerne netop se sig selv som medlemmer – hvordan gør vi en indsats for det? Kender vi vores medlemmer? Vi kunne jo prøve at spørge!

Endelig: Jeg tror, at fremtiden kommer til at bringe færre a-kasser i Danmark – og fortsat/øget politisk pres på systemet. DSA skal blande sig i toppen – og måtte gerne blive stærkere – også i et stadigt tættere samarbejde med andre a-kasser. Jeg tror, at vi med fordel kan tænke i flere fælles løsninger og udspil.

Vibeke Westh

   
 Navn: Vibeke Westh
 Adresse: Chr. Winthers Vej 6, 1., 1860 Frederiksberg
 Fødselsdag: 160563
 Stilling: Kredsformand
 Ansættelsessted: Kreds Hovedstaden
 Poster:  Formand for Sundhedskartellet Region Hovedstaden, næstformand FTF Region Hovedstaden, næstformand Region H-MED i Region Hovedstaden, medlem af DSR’s hovedbestyrelse, tidligere medlem af DSAs hovedbestyrelse, delegeret i DSA

DSA skal fortsat være den bedste a-kasse. Jeg genopstiller til Hovedbestyrelsen for at fastholde dette og sikre fortsat udvikling.

DSA skal være der for medlemmerne i alle de faser i livet, hvor der er brug for troværdighed, menneskelighed og kompetent service.

Desværre udvikler vores arbejdsmarked sig desværre negativt, og det har store konsekvenser for både nyuddannede og erfarne sygeplejersker.

Derfor skal der gøres en ekstra stor indsat for at hjælpe vores medlemmer i og med de rette tilbud.

DSA skal spille en aktiv rolle i tæt samspil med de faglige organisationer og det enkelte medlem. DSA skal være en klar stemme overfor regeringen og arbejde målrettet for, at der ikke sker forringelser for vores medlemmer – både på og udenfor arbejdsmarkedet.


DSA skal have et stærkt medlemsfokus og arbejde målrette med at udvikle de forskelligartede tilbud. 

Valg af hovedbestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Følgende medlemmer har opstillet for de øvrige faggrupper:

Anna-Marie Laustsen

   
 Navn: Anna-Marie Laustsen
 Adresse: Kølstrup Bygade 68, 5300 Kerteminde
 Fødselsdag: 290459
 Stilling: Regionsformand
 Ansættelsessted: Ergoterapeutforeningen, Region Syd
 Poster:  Medlem af Eff’s hovedbestyrelse, Delegeret i DSA

Jeg stiller op til DSAs Hovedbestyrelse, fordi jeg gerne vil have indflydelse på udviklingen i DSA, de tilbud DSA har til medlemmer, og den måde DSA møder medlemmer på.

Jeg er uddannet ergoterapeut i 1987 og har arbejdet på forskellige områder i faget. Jeg er nu regionsformand i Etf. Region Syd og medlem af Etf’ s Hovedbestyrelse.

Jeg har altid haft en stor opmærksomhed på ledighed, det at skabe jobs og det at hjælpe ledige medlemmer bedst muligt. Derfor giver det for mig god mening at koble arbejdet i a-kassen med det politiske arbejde i Etf. Jeg har deltaget i DSAs delegeretforsamling siden 2006, og da ergoterapeuter tidligere var medlemmer af FTF-A, deltog jeg i tilsvarende forsamling der.

Det er for mig et stort paradoks, at vi i Danmark har veluddannede fagpersoner, der ikke kan få job samtidig med, at borgerne har brug for vores kompetencer, og der på arbejdspladserne er et stort pres, som flere kolleger ville kunne afhjælpe. Ligeledes finder jeg det paradoksalt, at lovgivningen på området og en del politiske signaler er præget af mistillid og kontrol. Jeg tror ikke, at mistillid og kontrol er nødvendigt, hensigtsmæssigt eller på nogen måde fremmer beskæftigelsen. 

Jeg synes, at DSA er god a-kasse, der har stort fokus på at vejlede medlemmer til at komme hurtigt i og fastholde job samt hjælpe medlemmer, der er ramt af stress eller sygdom. 


Jeg vil arbejde for, at DSA fortsætter og udvikler den linje, hvor vi trods lovgivning og politiske begrænsninger, altid hjælper medlemmer godt videre og møder dem med anerkendelse og respekt. For mig er det også vigtigt, at DSA har et stort fokus på rekruttering af studerende, der er på vej ind i faget.

Katja Wienmann Bramm

   
 Navn: Katja Wienmann Bramm
 Adresse: Skindergade 46-47, 1159 København K.
 Fødselsdag: 210977
 Stilling: Næstformand
 Ansættelsessted: Danske Bioanalytikere, Hovedstaden
 Poster:  Delegeret i DSA

Jeg er næstformand i Danske Bioanalytikere og har arbejdet som autoriseret bioanalytiker siden 2000. 

Jeg har altid været interesseret i mit og mine kollegaers arbejdsliv og vores vilkår. 
Af den årsag har jeg, i min tid ude på laboratoriet, været så privilegeret at kunne repræsentere mine kollegaer som deres arbejdsmiljørepræsentant. Yderligere har jeg været fagpolitisk aktiv de sidste 9 år.

Igennem hele mit arbejdsliv har jeg mødt mange bioanalytikere, som af forskellige årsager har haft behov for, og gavn af, deres a-kasse, og jeg vil gerne være med til at arbejde for, at DSA forsat vil være attraktiv for alle medlemmer.

Hvorfor stiller jeg op? 
Jeg stiller op til DSAs hovedbestyrelse fordi, jeg mener, det er vigtigt at være med der, hvor jeg kan påvirke beslutningerne, som har betydning for bioanalytikere og de øvrige faggrupper, som er medlem af DSA.

Derudover vil jeg gerne være med til at påvirke, at DSAs tilbud kan matche de behov, som medlemmerne har brug for, hvad enten der er tale om karriere, sygdom eller ledighed.

Jeg vil arbejde for, at det er attraktivt at være medlem af DSA, og at det er den bedste a-kasse for medlemmerne.

Jeg håber derfor, at du vil stemme på mig.

Lillian Bondo

   
 Navn: Lillian Bondo
 Adresse: Hornbækvej 524B, 3080 Tikøb
 Fødselsdag: 170353
 Stilling: Formand
 Ansættelsessted: Jordemoderforeningen
 Poster:  Medlem af DSAs HB

Jeg ønsker at opstille til HB i DSA – det har været en periode med udfordringer, både på den fede måde og på den mindre fede måde. 

Arbejdsmarkedet er præget af et højere tempo og af økonomisk strammere tider i det offentlige syge- sundheds- og socialvæsen, og det præger arbejdslivet blandt DSAs mange medlemsgrupper – med både fællestræk og med professionsforskelle. 

At arbejde sammen om inden for lovgivningen at løse de problemer og udfordringer på den bedste måde i DSAs hovedbestyrelse er et spændende arbejde, som jeg håber på at kunne fortsætte i den kommende periode, som HB-medlem eller som suppleant for HB-medlem.

Lise Hansen

   
 Navn: Lise Hansen
 Adresse: Birkevænget 2, 4200 Slagelse
 Fødselsdag: 300455
 Stilling: Regionsformand
 Ansættelsessted: Danske Fysioterapeuter, Region Sjælland
 Poster:  Delegeret i DSA

Jeg har siddet i DSAs hovedbestyrelse i de sidste 2 perioder og har stor lyst til at fortsætte det politiske arbejde.

Jeg vil gerne fortsat være med til at sætte retning for, hvordan DSA skal arbejde og hvordan vores a-kasse skal påvirke de vilkår, der er gældende for vores medlemmer.
Der er ligger en stor opgave for DSA i at sikre, at alle sundhedsprofessionerne får plads på arbejdsmarkedet. Vel og mærke indenfor det felt de er uddannet i. Denne opgave er DSA efter min mening den bedste til at løse. For ingen kender sundhedsprofessionernes værdi og muligheder på arbejdsmarkedet bedre. 

Vores professioner er afgørende for at bevare det velfærdssamfund, vi kender i dag. Derfor må vi ikke tabe de nyuddannede, så de falder ud af arbejdsmarkedet eller går i gang med anden uddannelse. Vi skal fortsat udvikle serviceringen af tilbud til både vores arbejdsløse medlemmer men også til de af vores medlemmer i arbejde, som har brug for professionel hjælp til afklaring af mål og ønsker for arbejdslivet.

Vi skal som a-kasse være i førertrøjen, når det gælder kerneydelsen - betjeningen af medlemmerne. Og vi skal være i førertrøjen, når det gælder synlighed overfor medlemmerne, også ude på vores uddannelsessteder.

Meget af a-kassernes virke er lovbestemte. Men DSA skal bruge de muligheder der er for at påvirke reguleringen af a-kasserne, så de fx har en afgørende rolle i forhold til at få medlemmerne i beskæftigelse igen.

Jeg vil gerne fortsat være med til, at DSA udvikler sin platform, både politisk og i forhold til den direkte servicering af medlemmerne.

Jeg blev uddannet som fysioterapeut i København i 1979. Jeg har, indtil jeg blev valgt som regionsformand i 2006, haft ansættelse både på sygehus, i kommune og i praksissektoren.

Organisatorisk har jeg altid været engageret idet politiske arbejde i Danske Fysioterapeuter. Som kredsformand i Vestsjællands Amt, som hovedbestyrelsesmedlem siden 1997 og nu som regionsformand.

Tine Nielsen

   
 Navn: Tine Nielsen
 Adresse: Hvalsøvej 54, 2700 Brønshøj
 Fødselsdag: 011160
 Stilling: Regionsformand
 Ansættelsessted: Danske Fysioterapeuter, Region Hovedstaden
 Poster:  Delegeret i DSA

Sundhedsorganisationerne har på nuværende tidspunkt ikke den store arbejdsløshed, men for dem, der er ramt, er det vigtigt, at de får den rette hjælp. For mig er det særligt vigtigt, at der bliver taget godt hånd om dimittenderne, at de kommer i arbejde og oplever faget og bliver en del af et fagligt fællesskab.

Jeg synes, DSA har rigtig mange godt initiativer både for arbejdsløse, men også for dem der er i arbejde. Jeg vil gerne være med til at understøtte og udvikle tilbud, så vi bliver mere nuanceret i, hvor og hvordan man kan bruge sundhedsfagligt personale.

Valg af revisorer

Følgende har opstillet som revisor:

Karin Schütt Sørensen (medlems valgt)

   
 Navn: Karin Schütt Sørensen
 Adresse: Trygsvej 5, 8230 Åbyhøj
 Fødselsdag: 250770
 Stilling: Sygeplejerske
 Ansættelsessted: Århus Kommunehospital
 Poster: 

Statsautoriseret revisor

   
 Navn: Revisionsfirmaet Deloitte
 Adresse: Weidekampsgade 6, 2300 København S

Til top