Forretningsorden

 

1. HB-møder indkaldes normalt med en uges varsel med udsendelse af dagsorden og materiale til mødet.

2. Hvis et eller flere HB-medlemmer melder afbud til et HB-møde, indkaldes suppleanter for enten sygeplejersker eller de øvrige faggrupper.

3. Hvis en indkaldt suppleant melder afbud, indkaldes næste suppleant.

4. Indkaldte suppleanter indtræder i det ordinære medlems sted og i medlemmets rettigheder, herunder tale- og stemmeret på mødet. Suppleanter, der deltager i mødet uden at være indkaldt som suppleant for ordinært medlem, har taleret, men ikke stemmeret på mødet.

5. HB-møder er åbne for medlemmer af DSAs delegeretforsamling, som kan overvære møderne. Møderne annonceres på www.dsa.dk.

6. HB er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er mødt enten ved personligt fremmøde af ordinære medlemmer eller ved suppleanter, der er indtrådt i ordinære medlemmers sted. Suppleanter, der deltager i mødet uden at være indkaldt som suppleant for et ordinært medlem, medregnes ikke.

7. Forslag fra HB-medlemmer, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest tre uger før mødet.

8. HB kan på selve mødet beslutte at behandle punkter, der ikke er sat på dagsordenen.

9. Direktøren er sekretær for mødet, og administrationen udarbejder referat.

10. Referatet udformes generelt som beslutningsreferat og sendes ud til HB’s godkendelse inden for 5 arbejdsdage. For visse dagsordenspunkter medtages dog den fulde ordlyd af sagsfremstilling i referatet af hensyn til dets informationsværdi for de delegerede.

11. Ethvert medlem af HB kan på begæring få ført særstandpunkter til referat.

12. Referatet er godkendt, såfremt der ikke senest otte arbejdsdage efter udsendelsen er indgivet rettelser til referatet. Det godkendte referat udsendes til HB og HB-suppleanter samt til de delegerede og disses suppleanter.

13. Beslutninger i HB sker ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Afstemning sker normalt ved håndsoprækning. Ved personvalg med mere end en kandidat til en post, kan skriftlig afstemning anvendes.

14. HB-møder afholdes normalt i DSAs lokaler.

15. HB-møder kan undtagelsesvis afvikles som et telefonmøde, når dagsordenens omfang taler herfor.

                            Godkendt og besluttet på HB-møde 18.9.2014

 


Til top