Bannerbillede

Selvstændig

Senest opdateret 3.september 2020 

Her kan du læse mere om dine muligheder for at få dagpenge som selvstændig. 

Ny lov - Mulighed for dagpenge uden endeligt ophør af din virksomhed

Hvis din virksomhed er omfattet af myndighedernes forbud mod drift af selvstændig virksomhed pga. COVID-19, har du mulighed for at søge om dagpenge i perioden 9. juli 2020 og oprindeligt frem til med 8. september 2020 - ordningen er nu forlænget til 31 oktober 2020, uden at du er endeligt ophørt med driften af din virksomhed. For at kunne få dagpenge efter denne særregel, skal du opfylde en række betingelser.   

 • Du skal på tro- og love erklære, at det midlertidige ophør skyldes forbuddet mod at holde åbent som følge af COVID-29.
 • Du skal på tro- og love erklære, at du ikke modtager støtte fra Erhvervsministeriets kompensationsordninger for selvstændige eller andre offentlige ordninger, der er iværksat som følge af COVID-19.
 • Du må som udgangspunkt ikke arbejde i virksomheden – dog med følgende undtagelser:
  - Du må gerne føre almindeligt tilsyn med virksomheden.
  - Du må gerne foretage småreparationer, oprydning og administrativt arbejde i forbindelse med udbetaling af løn, indbetaling og udbetaling tilgodehavende og forfaldne regninger.
  - Du må gerne foretage forberedelser til genåbning foranlediget af anbefalinger fra sundhedsmyndighederne
 • Du må kun ophøre midlertidigt én gang i perioden 9. juli 2020 til 8. september 2020. Ved genopstart af virksomheden bortfalder retten til dagpenge – og du skal dokumentere ophør efter de almindelige regler for igen at kunne opnå ret til dagpenge.
 • Du skal desuden opfylde de almindelige betingelser for dagpengeret dvs. opfylde et indkomstkrav, være tilmeldt Jobcentret, stå til rådighed for arbejdsmarkedet, indsende DP-kort osv. 

Det midlertidige ophør af din virksomhed efter disse særregler regnes ikke for ophør i forhold til bekendtgørelse om selvstændig virksomhed i dagpengesystemet, hvor du kun kan ophøre med selvstændig virksomhed én gang i en dagpengeperiode.

Ingen venteperiode
Reglerne om venteperiode efter ophør med drift af selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse gælder ikke i forbindelse med det midlertidige ophør efter disse regler. Du kan derfor få dagpenge fra dag 1 – såfremt de øvrige betingelser er opfyldt.

Reglerne for forbud mod drift af selvstændig virksomhed
Læs mere om reglerne for forbud mod drift af selvstændig virksomhed på grund af COVID-19 i bekendtgørelse 865 af 13. juni 2020: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/865 

Er din virksomhed ikke direkte omfattet af dette forbud, så er du ikke omfattet af denne særregel. Hvis din virksomhed kun er omfattet af forbuddet i en del af den periode hvor særreglen gælder – men forbuddet ophæves i løbet af perioden – så har du kun ret til dagpenge efter reglen i den periode, hvor forbuddet gælder. Derefter er du omfattet af de almindelige regler om ophør for at have ret til dagpenge.

Ny lov - Mulighed for dagpenge selvom du ikke har været medlem

Har du ikke været medlem af en a- kasse et helt år, har du i perioden fra og med 9. juli 2020 til og med 8. august 2020 alligevel mulighed for at søge om dagpenge. Ordningen gælder både hvis du ikke har et forudgående medlemskab af en a-kasse, og hvis du allerede er medlem af en a-kasse, men endnu ikke opfylder anciennitetskravet for ret til dagpenge.

Denne ordning er forlænget frem til 31. oktober 2020 - men ikke for alle 
F
orlængelsen gælder kun for medlemmer, der har været omfattet af én af følgende støtteordninger indenfor de seneste 2 måneder inden støtteordningens udløb 8. august 2020:

 • Kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv.
 • Kompensationsordning for kombinatører med kombineret A- og B-indkomst.
 • Kompensationsordning for sæsonafhængige selvstændige og kunstnere mv.
 • Den midlertidig kunststøtteordning

For at opnå ret til dagpenge uden at opfyldt kravet om et års anciennitet, skal du have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse. Du skal desuden opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge, fx opfylde et indkomstkrav, være tilmeldt Jobcentret, stå til rådighed for arbejdmarkedet, indsende DP-kort osv. 

Særlige krav til indkomst
Som en del af denne særlige ordning, kan perioder med drift af selvstændig virksomhed, som ligger uden for en medlemsperiode, medregnes til opgørelsen af dagpengeretten. 

Reglen omfatter kun det seneste overskud fra selvstændig virksomhed – det vil sige, at det gælder indkomståret 2019. Og overskuddet skal fremgå af en årsopgørelse, der anses for afsluttet i den nu etablerede medlemsperiode.

Hvis du skal søge om dagpenge og evt. medlemskab
Personer uden forudgående medlemskab af en a-kasse

 • Personer uden forudgående medlemskab skal anmode om optagelse i a-kassen i ovenstående periode, for at være omfattet af ordningen. DSA skal have modtaget den skriftlige anmodning i perioden 9. juli til 8. august 2020 – og personen skal have anmodet om at blive optaget med virkning fra en dato i perioden 9. juli til 8. august 2020.
 • Personen skal betale et medlemsbidrag svarende til et års medlemskab – med satsen for 2020. Der skal ikke betales administrationsbidrag til os for denne periode med ”konstrueret” medlemskab.
 • Betalingen af medlemsbidraget for et år sidestilles med 1 års medlemskab på optagelsestidspunktet.
 • Personen forpligtes til at bevare sit medlemskab i mindst et år efter optagelsestidspunktet.
 • Hvis medlemskabet afbrydes, før der er gået et år, skal personen betale et beløb til DSA, der svarer til forskellen mellem 1 års medlemsbidrag, og det allerede indbetalte medlemsbidrag.
 • Vurderingen af, om personen har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal foretages på tidspunktet for anmodningen om optagelse som medlem. 

Personer med forudgående medlemskab – men endnu ikke har 12 måneders anciennitet

 • Medlemmet skal indenfor perioden 9. juli til 8. august 2020 have søgt DSA om dagpengeret efter ordningen.
 • Medlemmet skal betale medlemsbidrag svarende til et års medlemskab – med satsen for 2020. Det medlemsbidrag medlemmet allerede har betalt i den eksisterende medlemskabsperiode indgår i opgørelsen af medlemsbidraget. Der skal ikke betales administrationsbidrag for denne periode med ”konstrueret” medlemskab.
 • Betalingen af medlemsbidraget for et år sidestilles med 1 års medlemskab på optagelsestidspunktet.
 • Medlemmet forpligtes til at bevare sit medlemskab i mindst et år efter optagelsestidspunktet. Hvis medlemskabet afbrydes, før der er gået et år, skal medlemmet betale et beløb til DSA, der svarer til forskellen mellem 1 års medlemsbidrag, og det allerede indbetalte medlemsbidrag.
 • Vurderingen af, om medlemmet har drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, skal foretages på tidspunktet for anmodningen om at opnå dagpengeret efter ordningen. 

Kan du få dagpenge som selvstændig indlejer, hvis du bliver sendt hjem?

Du kan ikke få dagpenge, hvis du er selvstændig, arbejder som indlejer på fx en klinik og er blevet sendt hjem af ejeren – også selv om du er rask og ikke er i karantæne.

Driver du selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du kun få dagpenge, hvis lukker din virksomhed og afmelder den alle offentlige registre. Bemærk, fra den dag du lukker din virksomhed, går der 3 uger, før du kan få dagpenge.

Kan du som freelancer få dagpenge?

Er du freelancer med både A- og B-indkomst, og har du ikke ret til dagpenge? Så er der mulighed for, at du kan få dagpenge, hvis du opfylder disse betingelser:

 • Du skal have haft en A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra din selvstændige virksomhed på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned være B-indkomst og højst 20.000 kr. må være A-indkomst.
 • Din beskæftigelse, som er knyttet til A-indkomsten, må højst udgøre 55 pct.
 • Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører din arbejdsindsats. 
 • Du må ikke allerede være berettiget til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.
 • Din årlige indkomst i 2020 må ikke overstige 800.000 kr.
   

Er din selvstændige virksomhed din bibeskæftigelse, kan du få supplerende dagpenge, hvis opfylder betingelserne for supplerende dagpenge.

Selvstændig – er du syg eller sendt i karantæne?

Som selvstændig kan du få sygedagpenge fra kommunen, hvis du bliver du sendt hjem, fordi du er syg, eller fordi du er blevet sat i karantæne på grund af risiko for smitte. Det kræver, du har en sygedagpengeforsikring. Har du ikke det, kan du først få sygedagpenge efter 14 dages sygdom.

Læs mere om sygedagpenge her.

Kompensation til selvstændige og freelancere

Oplever du mere end 35 pct. nedgang i din virksomheds omsætning som konsekvens af COVID-19, kan du blive kompenseret for op til 90 pct. af dit omsætningstab - dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. 

Har du en medarbejdende ægtefælle i virksomheden, kan kompensationen udgøre op til 46.000 kr. pr. måned.

Muligheden for kompensation løber i perioden 9. marts til 8. juli. Det er et krav, at din virksomhed ikke har mere end 10 fuldtidsansatte, og at omsætningen tidligere har været over 12.500 kr. pr. måned i snit.

Læs mere om, hvordan du får kompensation her.

Få personlig vejlending om, hvordan din virksomhed håndterer situationen med COVID-19.

Kompensation til selvstændige uden et CVR-nummer

Det er ikke nødvendigt at have et CVR-nummer for at få kompensation. Oplever du et fald i din B-indkomst på 35 pct., kan du blive kompenseret op til 90 pct. - maks. 23.000 kr. pr. måned.

Kompensation for faste udgifter 

Som selvstændig og freelancer kan du også få kompensation for dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing).

Faste udgifter kompenseres er følgende:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Forbudsramte selvstændige bliver kompenseret 100 pct.

Er du som selvstændig ramt af regeringens midlertidige forbud mod at drive forretning for at mindske spredning af COVID-19, bliver du kompenseret 100 pct. af de faste udgifter, som er omfattet af ordningen, så længe forbuddet gælder.

For små virksomheder der betaler lønsumsafgift efter metode 4

Betalingsfristen for lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 udskydes med hhv. 1½ måned og 1 måned.

Eksempel:
En mindre fysioterapeutvirksomhed med en samlet lønsum på 3 mio. kr. pr. år, der afregner omkring 30.000 kr. i lønsumsafgift pr. kvartal. Udskydelsen af betalingsfristen medfører, at afregningen af 30.000 kr. for 2. kvartal udskydes med 1½ måned, og afregningen af 30.000 kr. for 3. kvartal udskydes med 1 måned.

Afgiftsperiode Ordinære frister  Udskudte frister 
2. kvartal 2020 15. juli 1. september
3. kvartal 2020 15. oktober 16. november

Udskydelse af betalingsfrister for afregning af lønsumsafgift for virksomheder omfattet af den såkaldte metode 4 Afgiftsperiode.
Kilde: Skatteministeriet

 

Få udbetalt moms igen som rentefrit lån

Små og mellemstore virksomheder, der den 2. marts 2020 har indbetalt moms for andet halvår og fjerde kvartal 2019, kan ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.


Til top